ANA MENÜ

Üyelik Girişi

SANAT

Aşağıda yazılı fikir, söylem ve projelerin izinsiz kullanımı yasaktır.
 
Metin Geliştirme; Kürşad Emre Öğretmek / Tuğrul Bilikser
Metin İlanı; 29.11.2022
 
SANATA VE SANATÇIYA DAİR
 
EVRENSEL İLKELERİMİZ
1- Sanat, halk içindir. Hitap ettiği halkı geliştirmeyen sanat, beslendiği kaynağı taşla dolduran bir uğraşa dönüşür.
2- İnsan hayatını geliştirmeye yönelik olarak ortaya konulan her türlü yazılı, sözlü, görsel eser sanata dahildir.
3- Toplum için eser üretmek ile toplum tarafından beğenilmek için eser üretmek arasında fark vardır. Sanat toplum için üretilmelidir. Toplumun eserden alması gereken faydanın ne zaman gerçekleşeceği, sanatçının ve eserin eksiği olamaz.
4- Sanat bir ağacın gövdesidir. Ortaya çıkan eserler ise bu ağacın dallarıdır. Bir eserin içeriğinin tarihe, coğrafyaya, edebiyata, resme, heykele, eleştiriye, psikolojiye, sosyolojiye ve sair dallara dönük olması, gövdeye olan sanatsal aidiyetine etki etmez.
5- Sanatın tüm dalları birbirini tamamlayan birer parçadır. Birine ağırlık verilip diğerinin ihmal edilmesi düşünülemez. Sanat ya her alanda aynı anda büyür yada her alanda kurur.
6- İfade, akımların belirlediği kalıplara sokulamaz.
7- Sanatta önemli olan şekil ve talep değil anlam ve niteliktir.
8- Sanatta sadelik esastır.
9- Büyük sanatçı gibi görünmek için, anlaşılamayacak ağır bir üslup kullanmak eseri sanatsal bir üretimden uzaklaştırıp, kaygısal bir üretime sokmuş olur.
10- Eserin içeriğini, okyanusun ortasındaki ıssız bir ada gibi inşa edip, toplumun o ıssız adayı keşfetmesini beklemek sanatın ruhuna aykırıdır. Eserin içeriği, en az olarak eserin üretildiği dönemdeki toplum tarafından ulaşılabilir / anlaşılabilir / fark edilebilir olmalıdır.
11- Toplumu geliştirmeyi, toplumsal hafızayı korumayı, dünyayı daha iyi bir hale getirmeyi amaç edinen her şey sanatın konusu olabilir.
12- Sanatçı cesur ve ileri görüşlü olmalıdır. Toplumun bir adım önünde olmalı, toplumun görmesi gerekenleri ondan önce görüp sanatına yansıtmalıdır. Baskı görme korkusu ile yüzeysel şekilde üretilen eser, sanatsal bir üretim değil ticari bir metadır.
13- Bilişim çağının verdiği imkanlar, internet ortamının getirdiği hız, sosyal medya gibi etkenler dolayısıyla, sanatın üretimi ve yayılımı da farklılaşmıştır. Sanatın niteliğine hem olumlu hem olumsuz etki eden bu gibi etkenler dikkate alınıp yerinde bir değerlendirmeye tabi tutulmadan, gelecekte sanatın niteliğini artırmak iddiasında bulunulamaz.
 
ULUSAL İLKELERİMİZ
1- Kültür, sanat anlayışını doğrudan etkiler. Sanatın, öncelikle Türk Ulusunun özelliklerini ve gereksinimleri karşıladığından emin olunmalıdır. Ulusal sanat üretiminde başarılı olamayan, evrensel sanat alanında kendisine yer bulamaz.
2- Sanatçı, başka bir toplumun kültürüne hitap edecek sanatsal üretimi, o kültürün içinde yetişen sanatçıdan iyi yansıtamaz. Bu nedenle sanatçılarımız öncelikle içinde yetiştiği Türk Kültürünün izlerini yansıtmalı ve bu çizgileri evrensel hale getirmelidir.
3- Doğduğu toprakta tutunamayan canlı, yabancı toprakta hiçbir etki göstermez. Sanat da canlıdır. Türk sanatçısı, öncelikle kendi topraklarında kendini ispatlamalıdır.
4- Türk Milleti için sanatın anlamı, boş vakitlerdeki eğlence / dinlence anlayışından daha öteye taşınmalıdır.
5- Türkiye’nin, sanatsal eser üretimleri nicelik olarak artarken, nitelikli sanat üretimi ise giderek düşmektedir. Niteliği ön plana çıkaran bir sanat seviyesi için çalışılmalıdır.
6- Türk Halk Kültürü, dünyadaki en derin en zengin kaynaklar arasındadır. Sanatçılarımız, bu kültürden faydalanmayı göz ardı etmemelidir.
7- Ulusun geçmişinde üretilmiş olan ve ulusun kültüründe izi bulunan tüm eserler, milli hazinedir. Bugün ve gelecekte ulaşmak istediğimiz zengin sanat seviyesi, bu hazinenin üzerine inşa edilmeli, tarihi miras inkâr edilmemelidir.
8- Sanatın her dalında, Türkiye’nin ve Türk Milletinin ihtiyaçlarını karşılayacak, bu topraklara özgü, teknik ve fikirler geliştirilmelidir. Evrensel akımların tekrarından ziyade yaratıcı ve yerel sanat geliştirilmelidir.
9- Üretim, eğitimden farklı bir konudur Çok eğitim alan birçok kişinin hiçbir şey üretemediği gibi, yeterli eğitim alamamış kişilerin de önemli sanatsal üretimler yaptığına birçok kez şahit olunmuştur. Türk Milleti içerisindeki yaratıcı kişilere ulaşılmalı, fırsat eşitliği oluşturularak üretilen eserlerin niteliği artırılmalıdır. Kendisini sanatsal üretim alanında geliştirmeye yönelik çabalayan gençler bu destekten en fazla payı almalıdır.
10- Ulusal sanatta anlam ve içerik biçimden önce gelmelidir.
11- Yazın ve anlatıma bağlı üretimler için, mümkün mertebe yalın, sade, üretildiği dönemin konuşma diline yakın bir Türkçe kullanılmalıdır.
12- Türkçe'nin sadeleşmesi çalışmaları, cumhuriyet ile başlamış ve önemli çalışmalar yapılmıştır. Kurucu iradenin ortaya koyduğu bu kararlılık, soyut ve anlamsız bir çukura düşmeden bugün de devam ettirilmeli ve gereksiz yere sergilenen yabancı kelime hayranlığı ile mücadele edilmelidir.
13- Sanat, üretim amacına uygun bir dil / ifade kullanmalıdır. Ancak, ilgi çekiyor diye müstehcenlik, kabalık, çirkinlik, argo, sanat yapıtı adı altında sunulmamalıdır.
14- Ulusal sanat, kendisine uğraş alanı olarak -geçmişten günümüze kötü bir miras olarak gelen- koşullanmış dar alanları esas almayı reddetmelidir. Toplumun yararına olacak her alanda üretim yapılmalıdır. Gerekirse idari ve siyasi alanlarda da üretim yapılmalıdır.
17- Sanattan kopan yönetim, sanatın sonu olur.
18- Türk Sanatçısı, Türk Toplumuna yol gösterici olmalı, eserleriyle gelişim yoluna ışık tutmalıdır.
19- Ulusal sanat, Türk Milletinin ilerlemesine öncülük ettiği sürece kalıcı olacak ve etkisi silinmeyecektir.
 
İLKELERİMİZ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLADIĞIMIZ AMAÇLAR VE ÇALIŞMALAR
1- Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği üzere, fikri hür, vicdanı hür kuşakların yetişmesi ve gelişmesi için, çalışmalar yapmak.
2- Türk sanatına ve sanatçısına yeni bir heyecan kazandırmak için çalışmalar yapmak.
3- Dünya canlı bir varlıktır. Sanatın tüm dalları da böyledir. Yeni ilkeler, yeni teknikler ve yeni iddialar ile kendini geliştirmeyen akımlar / öğretiler yok olmaya mahkumdur. Milli değerlerine saygılı, geçmiş üretimlerden feyz alan, diğer taraftan iletişim çağına uygun çalışmalar yapmak, bu alandaki destekleri artırmak.
4- Dilde, sanatta, edebiyatta, eleştiride ve sosyal bilimler alanında farklı ve yeni çalışmalar yapmak.
5- Fırsat eşitliği oluşturarak, yetenekli insanların önünü açmak,
6- Halkın sanat zevkinin yükselmesi ve bilgisinin sınırlarının genişlemesi için çalışmalar yapmak.
7- Türk sanatı ve sanatçısı ile evrensel sanat ve sanatçılar arasında kültür köprüsü kurmak için çalışmalar yapmak.
8- Özellikle ulusal günlerde, ulusal günlerin anlam ve önemine uygun şekilde, Türk Milletinin, duygu ve düşünce hayatının gelişmesini temin edecek yapıtlar üretilmesini teşvik etmek için, sanat içerikli yarışmalar düzenlemek.
9- Diğer devletlerdeki, benzer kurum ve topluluklarla ilişki kurarak Türk Sanatçısının sanat yapıtlarını onlara duyurmak, onlara aktarmak için devlet destekli çalışmalar yapmak.PARTİ FACEBOOK LİNKİ


PARTİ TWİTTER LİNKİ


CİTAM LİNKİ


TV SİYASET LİNKİ