ANA MENÜ

Üyelik Girişi

Tüzüğümüz

CİHAN PARTİSİ TÜZÜĞÜ

 KURULUŞ AMAÇ VE İLKELER

GENEL ESASLAR

PARTİNİN ADI
MADDE 1:

Partinin adı “CİHAN PARTİSİ” dir. Kısa adı yoktur. Kısa ad olarak da “CİHAN PARTİSİ” ismi kullanılacaktır.

 

GENEL MERKEZİ ve SİMGESİ:

MADDE 2:

Genel Merkezi Ankara’dadır.

Partinin simgesi; biçimi, ölçüleri, niteliği yönetmelik ile belirlenen kırmızı daire içinde, kırmızı hilal, 8 köşeli yıldız, elinde zülfikar kılıcı tutan başı iki başlı kurt gövdesi kartaldan oluşur.

 

DAYANAKLAR

MADDE 3:

Cihan Partisinin varlığı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili mevzuatları ve Atatürk’ün tanımını yapmış olduğu Türk Milletinin varlığına dayalıdır.

PARTİNİN AMACI
MADDE 4: 

4.1- Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun ilke ve inkilaplarına samimi şekilde sahip çıkmak. İlke ve inkilaplarını günün şartlarına uygun şekilde uygulamak ve uygulanmasını sürdürmek.

4.2- Özel yaşam alanına giren kişisel inançları, kişi kurum ve zümrelerin şahsi çıkarları için kullanmalarından kurtaracak çalışmalar yürütmek.

4.3- Mustafa Kemal Atatürk'ü ve hatırasını kişi, kurum ve zümrelerin şahsi çıkarları için kullanmalarından kurtaracak çalışmalar yürütmek.

4.4- Türkiye'yi öncelikle bölgesinde, ardından cihan üzerinde hakim kılıcı siyaset üretmek.

4.5- Öncelikle yurt içinde barışı temin edip ardından cihanda barışı temin etmek.

4.6- Cihandaki Türk Devlet ve toplulukları ile tüm sosyal, siyasal ve ekonomik ilişkileri geliştirmek, Türkiye Cumhuriyetini yeniden abi ve koruyucu konumuna oturtmak.

4.7- Ezilen mazlum devlet, halk ve toplulukların uyruğuna ve dinine bakılmaksızın, cihanın her yerinde mazlumları koruyucu siyaset geliştirmek ve Türkiye Cumhuriyetini "Koruyucu Ülke" konumuna oturtmak.

4.8- Mülkün temeli olan adaleti yeniden temin etmek ve eşitlik ilkesini tüm vatandaşlara tam uygulamak.

4.9- Popülist politikalarla bölünmüş gösterilen ve sürekli etnik yapı denilerek ayrıştırılmaya çalışılan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının gönül, yürek ve dil birliğini yeniden temin edici çalışmalar yapmak.

4.10- Türkiye Cumhuriyetinin sırtında bir kambur olan silahlı, ekonomik, psikolojik ve sosyal içerikli sistematik terör sorununu kökten ve hızlı bir şekilde çözerek üniter yapının sağlamlaşmasını sağlamak.

4.11- Ekonomik kalkınmayı ve büyümeyi, toplumun geneline yayacak şekilde gerçekleştirmek.

4.12- Eğitim atağı gerçekleştirerek, cahil bırakılmış halkın bilinç seviyesini yükseltmek ve gerçekleştirilen amaçların bilinçli toplum tarafından sahiplenilmesini sağlayarak sürdürülebilir kılmak.

4.13- Devletin malı ve parası Beyt-ül Mal'dır. Beyt-ül Mal üzerinde yolsuzluk yapacak ve hak yiyecek herkese ağır ve caydırıcı kanuni müeyyideler getirmek, CİHAN PARTİSİ kuruluşundan önce veya sonra gerçekleşmiş yolsuzluk ve usulsüzlükleri, gerçekleşme tarihine bakmaksızın ortaya çıkarmak ve beyt-ül malı yerine koymak için çalışmalar yürütmek.

4.14- Tarım sektöründen hizmet sektörüne, işçi sınıfının sorunlarına kadar her alanda yer alan sorunları uzlaşı ve hakkaniyet çerçevesinde çözüme kavuşturmak.

4.15- Ülkenin genel refah ve huzur seviyesini artırmak, sorunların ortaya çıkıp kayıplar yaşanmasını beklemeden, önleyici fikir, tedbir ve çözümler bulmak ve bu politikaları sürdürülebilir kılmak.

4.16- Parti programında yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.


GENEL İLKELER
MADDE 5:

5.1- ATATÜRKÇÜLÜK

            CİHAN PARTİSİ, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olan Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN tüm söylem ve amaçlarının arkasındadır ve takipçisi olacaktır.

 

            CİHAN PARTİSİ; Mustafa Kemal ATATÜRK'ün dünyadan ayrılmasından bu yana bazen gizli bazen açıktan uygulanan ATATÜRK'ü itibarsızlaştırma plan ve programlarının hedefine ulaşmasını engellemek ve ATATÜRK'ün fikirlerinin ve hatırasının saygınlığının devamı için gereken tüm siyasi argümanları uygular.

 

5.2- TARAFSIZLIK

            CİHAN PARTİSİ, vatandaşı, seçmen kitlesini veya hedef kitlesini sağcı, solcu, Türk, Kürt, Laz, Arap, sünni, alevi, şafi, batıni, harici, batılı, doğulu, kuzeyli, güneyli, beyaz, zenci, sarı v.s. diye ayırmaz.

 

            CİHAN PARTİSİ, Mustafa Kemal Atatürk’ün tarif ettiği “Türkiye cumhuriyetini kuran halkların bütününe Türk Milleti denir.” tanımını benimser ve Türk Milletinin birliğine, Türk Vatanının bölünmezliğine ve Türk Bayrağına yan gözle bakmayan ve ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasının ilk 3 maddesinde yazılı ilke ve kuralları kabul etmiş olan herkesle devlet yönetimini istişareye hazırdır.

 

5.3- HOŞGÖRÜ;

            CİHAN PARTİSİ, kendisini Yesevi ve Bektaşi Geleneğinin dünyaya öğrettiği tüm öğretilerin mirasçısı olarak kabul etmektedir ve bu öğretilerinin 21. Yüzyıldan itibaren cihana hakim olması için çalışma yapacaktır.

 

5.4- MİLLİYETÇİLİK;

            CİHAN PARTİSİ, milliyetçi toplum modelini benimseyen bir partidir. Bu milliyetçilik modeli, kafatası veya ırk üzerinden şekillendirilmiş bir milliyetçilik modeli değil, Atatürk'ün tanımladığı milliyetçilik modelidir.

 

            CİHAN PARTİSİ, önce milletini ve milliyetini savunmayan ve yüceltmeyen bir devlet siyasetinin, ümmetçilik, hümanizm veya dünya barışı gibi daha üst birlik ve beraberliklere, söylem ve unsurlara katkı yapamayacağı düşüncesini benimser.

 

Dünya barışına, refah ve huzuruna faydalı olabilmenin ön koşulu kendini bilmek ve kendine faydalı olabilmektir. Kendi içerisinde birleşemeyen hiç bir toplum, dünyanın gelişmesini ve ilerlemesini sağlayamaz.

 

5.5- DEVLETÇİLİK;

            Devlet, milleti oluşturan bireylerin tümünden oluşur. Milletten ayrı veya millete karşı bir devlet algısı hatalıdır. Millet, refah, huzur ve sağlık içinde oldukça devlet güçlü olur, devlet güçlü oldukça milletin refahı ve huzuru artar, sağlığı düzelir.

Milletin refahını, huzurunu ve sağlığını doğrudan etkileyen hiç bir uygulamada kar elde etmek amacı ile hareket edilemez. Bu uygulamalar özel teşebbüsler eliyle ve aracı veya taşeronlar aracılığı ile yürütülemez.

Cihan Partisi, ekonomide doğru ve ölçülü devletçilik modelini benimser. Devlet, üretimin daima içinde olmalı ve Türk Milletinin refahı, huzuru ve bağımsız geleceğinin temini için, devlet ve millet için zorunlu olan sektörlerin üretimini, denetimini ve başatlığını elinde tutmalıdır.

            Türkiye Cumhuriyeti Devletini, ülkesi ve milleti ile güçlü kılmak CİHAN PARTİSİ'nin ana ilkelerindendir.

 

5.6- EŞİTLİK ve ADALET;

            CİHAN PARTİSİ, vatandaş haklarının korunması hususunda din, dil, ırk, renk, cinsiyet, ülke faktörlerine bakılmaksızın her insanın hakkının korunmasını ve devletin herkese adil olunmasını benimser.

 

            CİHAN PARTİSİ, partinin amaç ve hedeflerini benimsesin veya karşı olsun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her insanın, bu vatandaşlık bağına bağlı olarak doğuştan gelen hakları olduğunu kabul eder ve bu hakların adaletli bir şekilde temininin garantörlüğünü görev olarak benimser.

Adalet devletin temelidir. Devlet, öncelikle kendi uyruğuna tabi vatandaşların, ardından cihandaki tüm insanlığın hayatlarına ve haklarına eşit ölçüde yanaşmak ve adaleti temin edici siyaset uygulamak zorundadır.

 

            Adaleti bozan sebepler CİHAN PARTİSİ kuruluşundan önce oluşmuş veya yapılmış olsa dahi, adaleti temini için o sebeplerin ortadan kaldırılması yolunda çalışma yapılır.

            Cihan Partisi adaletin temini için “Zaman Aşımı” kavramını kabul etmez. Adaletsiz uygulama, üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin, tüm sonuçları ile düzeltilmeli, tüm mağdurların hakları teslim edilmelidir.

            Cihan Partisi, özellikle devlete karşı işlenmiş suçlarda cezai müeyyidenin yanı sıra devletin zararının da suçludan tazmini için gerekli sistemleri kurar.

            Cihan Partisi, adaleti temin yolunda en önemli unsurlar olan hakim, savcı ve dahi savunma makamı olan avukatların sorumluluklarını öncelikler ve verilecek keyfi veya yanlış kararlardan adaleti teminle yetkili olan tüm tarafları sorumlu tutar.

 

5.7- ÇOĞUNLUKÇULUK;

            CİHAN PARTİSİ, Mustafa Kemal Atatürk’ün tarif ettiği Türk Milletinin faydasını göz önünde bulundurarak siyasetini belirler. Devlet mal ve hizmetleri, Türk Milletinin faydasına olacak şekilde organize edilir.

 

            CİHAN PARTİSİ, devlet siyasetini Türk Millletinin özelliklerine uygun, onun beklentilerine uygun ve onun çıkarlarına paralel şekillendirir, yaptırımlarını bu doğrultuda uygular. Türk Milletinin vergilerini, haklarını ve birikimlerini Türk Milletinden olmayanlar için kullanmaz, sarf etmez.

 

            CİHAN PARTİSİ, laiklik ilkesini tam olarak benimsemekle birlikte, Türkiye Cumhuriyetinde uygulanma şeklini de çoğunlukçuluk ilkesi doğrultusunda yorumlar. Şöyle ki;

                        5.7.1- Din ve vicdan işleri devlet işlerine alet edilemez. Cihan Partisi parti amaçları çerçevesinde, dini hususları ve topluma mal olmuş vicdani konuları çıkarlarına alet eden kişi, kurum ve zümreleri engelleyici sert yaptırımlar tesis eder ve bunun sürdürülebilir olmasını sağlamak için çalışır.

                        5.7.2- Devlet, Mustafa Kemal Atatürk’ün tarif ettiği Türk Milletinin çoğunluğunun benimsemiş olduğu din, vicdan ve ahlaki ölçüleri öncelikler. Hizmet kriterlerini bu çerçevede şekillendirir. Diğer tatraftan, azınlıkta kalsa dahi ahlaki ve insani olması şartıyla tüm dini ve vijdani inanış ve yaşayışlara saygı duyar ve çoğunluk inançlarının, azınlık inançlarını baskı ve zorbalıkla değiştirmesini engelleyecek tedbirler alarak yaşam alanlarını korur.

                        5.7.3- Cihan Partisi, gerek kamu yöneticilerinin gerek özel alandaki vatandaşların, din ve vicdan alanında özel bir zümre gibi ayrıcalıklı bir alan yaratmalarına kesinlikle anlayış göstermeyecek ve bu tür gayri samimi düzen bozucuları gerek idari ve yargısal baskı altına alarak engellemekte, gerek toplumdan uzaklaştırmakta ve gerekirse ülke dışına sürmekte tereddüt etmeyecektir.

5.8- İLERİCİLİK;

            CİHAN PARTİSİ, siyasetini daima ileri gitmek üzerine kurar. Sığ tartışmalarla vakit kaybetmez. Ülkeye faydası olmayacak, ülkeyi ileri götürmeyecek söylem ve konuları gündeminde tutmaz.

 

            CİHAN PARTİSİ, geçmişi başarılarıyla ve hatalarıyla bir bütün olarak kabul eder. Kimin, ne zaman ne yaptığından ziyade; yapılanların insanlığa kazandırdığı bilgi ve tecrübeleri ele alır ve Türkiye Cumhuriyetini ileriye taşımak için bu bilgi ve tecrübeleri kullanır.

 

            CİHAN PARTİSİ, Türkiye Cumhuriyetini muasır medeniyet seviyelerinin daha önüne taşımak amacıyla çalışır.

 

 

ÇALIŞMA İLKELERİ
MADDE 6:

            ÇALIŞMA İLKELERİ

            Ülke çıkarları parti çıkarlarından ve kişisel çıkarlardan önce gelir. Şahsi çıkarlarını ülke çıkarlarından önde görenler parti çalışma ilkeleri ile ters düşerler.

            Hiç bir partili kendi çıkarlarını ülke çıkarlarından ve parti çıkarlarından önde göremez. Aksi davranışlar halinde parti tarafından yaptırım uygulanır.

            Hiç bir makam ve görev, kişisel nüfuz ve çıkar amacıyla kullanılamaz.

            Partinin tüm üyeleri, parti programında belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gücü ve kabiliyetleri oranında faaliyette bulunur, partinin amaçlarına aykırı söylem ve davranışta bulunamazlar.

            Teşkilat içi görevlendirmelerde öncelikle üyelik hukukundan başlamak üzere, liyakat, ehliyet, güven ve eşitlik esas alınır. Şartların eşit olması halinde Genel Başkanın tercihi uygulanır.

            Bütün üyeler, teşkilat içinde ve faaliyetlerde üzerine düşen görevi inanarak ve severek yerine getirmek zorundadır.

            Partinin Programı ve Tüzüğü Genel Başkan dâhil tüm üyeleri ve organları bağlar.

 

            İLKESEL UYGULAMALAR

            1. BAĞIŞ; Cihan Partisi üyeleri siyasi faaliyetler neticesinde kazanılan milletvekilliği, belediye başkanlığı gibi hiç bir mevki ve makamı para kaynağı olarak göremezler. Bu nedenle, kanunen mecburi olmadığı için gönüllülük modeli esas alınarak;

            A- Başbakan, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve encümen üyeleri, aldıkları maaşın aylık kısmının net asgari ücretin 2 katını aşan kısmının 3/1'ini parti merkez yönetim kurulu tarafından belirlenecek şehit ve gaziler derneğine,

            B- Başbakan, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve encümen üyeleri, aldıkları maaşın aylık kısmının net asgari ücretin 2 katını aşan kısmının 3/1'ini parti merkez yönetim kurulu tarafından belirlenecek olan sosyal sorumluluk projesine gönüllü olarak bağışlarlar,

            C- Kalan 3/1'lik kısmı ve net asgari ücretin 2 katını, şahsi harcamalarında kullanırlar. Alınan maaş ve ücretler net asgari ücretin 2 katından az ise bu çalışmaya girmeyebilirler.

 

            2. İSİM VERME; Gerek parti mensubu olsun gerek parti dışından olsun yaşayan hiç kimsenin adı kamu bütçesinden yaptırılan yapıların ve eserlerin ismine verilemez.

 

            3. KAMU REKLAMI; Kamu bütçesi ile yapılan ve zaten ilgili kamu mercisinin rutin görevleri ve sorumlulukları arasında yerine getirilmesi gereken hizmetlerden olan faaliyetlerin yerine getirilmesi ile aşırı övünülemez, bunları duyurmak için kamu bütçesinden reklam payı ayrılamaz.

 

            4. YAŞ ORTALAMASI; Cihan Partisi, yaşlı üyelerin tecrübesinden faydalanmak ve aynı zamanda genç üyelerin dinamizminden faydalanmak ve partinin ileriki yıllarda üst kademelere gelecek genç mensuplarının tecrübe kazanmalarını sağlayıp partinin geleceğini güvence altına almak için, genel merkez birimlerinde yaş ortalaması en fazla 45 yaş olacak şekilde birim üyelerini belirler. Yaş ortalaması her birim ve kurulda uygulanamayacağı için, bu uygulama ilkesi, üyeleri atama ile belirlenen birim ve kurullarda geçerlidir.

 

           

ÜYELİK VE ŞARTLARI

CİHAN PARTİSİNE KİMLER ÜYE OLABİLİR

MADDE 7:

Siyasi Partiler Kanunu ve ilgili diğer kanunlarla parti üyesi olması yasaklananlar hariç;

            7.1- Tüzükte yer alan temel amaç, hedef, değer ve ilkeleri benimsemiş,

            7.2- Üye Başvuru Beyannamesini imzalayarak CİHAN PARTİSİnin  çalışmalarına katılmayı üye başvuru beyannamesinde beyan ve taahhüt eden,

            7.3- Medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını doldurmuş olan,

            7.4- Başka bir siyasi partiye üye olmayan ve bu tüzükte belirtilen üyelik aidatlarını ödemeyi taahhüt eden,

7.5- Vatansever olan her Türk, CİHAN PARTİSİ 'ne üye olabilir.

 

ÜYELİK BAŞVURUSU VE GEREKLİ BELGELER

MADDE 8:

            Üyelik şartlarına sahip olan kişi, ikametgahının bulunduğu ilçe başkanlığına 2 nüsha “Üye Başvuru Beyannamesi” , nüfus cüzdanı fotokopisi vermek suretiyle başvurur. Yerleşim yerinde teşkilatın henüz kurulmamış bulunması halinde müracaat, varsa merkez ilçe teşkilatına, merkez ilçe teşkilatının da bulunmaması halinde genel merkeze veya bulunduğu ildeki il temsilciliğine yapılır.

            Yurt dışındaki vatandaşlar, üyelik başvurularını yaşadıkları ülkedeki kendilerine en yakın temsilciliğe yaparlar. Eğer o ülkede yurt dışı temsilciliği henüz kurulmadı ise başvurular direk genel merkeze yapılabilir.

            Yurt dışı temsilcilikleri almış oldukları üyelik başvurularının bilgilerini bekletmeden genel merkeze ileterek üyeliklerin resmi olarak kayda girmesini sağlarlar.

            Yurt dışı üyelikler, kişi hangi temsilciliğe bağlı ise o temsilciliğe kayıt girilecek şekilde yapılır.

            İnternet ve benzeri yollarla üyelik başvuruları yapılabilir. Bu yöntemle yapılacak üyelik başvurularının usul ve esasları, üye kayıt ve takip genelgesinde belirtilir.

 

ÜYELİK BAŞVURUSUNUN KARARA BAĞLANMASI VE ÜYE KAYIT İŞLEMLERİ

MADDE 9:

            İlçe yönetim kurulu, üyelik başvurusunu en geç 30 gün içinde karara bağlar.

            Başvuru kabul edilmiş ise; üyelik kaydı, karar tarih ve sırasına göre “üye kayıt defteri” ne işlenir. Üyeliği kabul edenlerin başvuru beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisinin bir nüshası il başkanlığına gönderilir. İl başkanlığı bunları ilçeler bazında dizinlenmiş klasörler içinde düzenli şekilde istifler. İl başkanlığı her mart, haziran, eylül ve aralık ayı sonunda 3 ay boyunca kendisine gelmiş olan yukarıda sayılı belgeleri elektronik ortamda taratarak genel merkez üye takip birimine gönderir. Üye takip birimi gönderilen elektronik verileri, elektronik arşivleme sistemi ile il/ilçe bazlı kayıt altında tutar.

            Talebin reddine ilişkin kararlara karşı ilgili kişi, 15 gün içinde ilçenin bağlı olduğu il yönetim kuruluna itiraz edebilir. İl yönetim kurulu itirazı inceler ve 15 gün içinde karara bağlar. İl yönetiminin verdiği karar kesindir.

            Aynı kişinin, partide birden fazla üyelik kaydı olamaz.

            Üye kayıt defteri sadece ilçelerde bulundurulur. Doğrudan Genel Merkez veya il veya belde yönetim kurullarına yapılan üyelik başvurularına ilişkin beyanname ve ekleri, ilgilinin ikamet ettiği ilçe başkanlığına gönderilir. İlçe, tüzükte yazılı istisnai durumlar hariç, yukarıda yazılı olan prosedüre göre işlem yapar.

            Partinin, üyeliklerle ilgili düzenleyici işlemlerine aykırı olarak yapılmış üye kayıtları, geçersizdir. Böyle kayıtlar, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca üye programından çıkarılır.

 

YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIN ÜYELİK BAŞVURUSU

MADDE 10:

            Sürekli yurt dışında bulunanlar üyelik müracaatlarını 8. maddede sayılı makamlara sırası ile Yurtdışı Üye Başvuru Beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile yaparlar.

            Yurt dışında bulunan vatandaşlar; bulundukları ülkede temsilcilik oluşturulmuş ise, temsilcilik aracılığıyla da aynı belgeler ile üyelik müracaatında bulunabilirler.

            İşlemler, yurt içi başvurularında olduğu gibi aynı silsile ile devam eder.

           

GENEL MERKEZ TARAFINDAN ÜYELİK KABUL EDİLMESİ

MADDE 11:

            Partiye katılmak isteyen TBMM üyelerinin partiye katılmalarına Merkez Yönetim Kurulu karar verir. Merkez Yönetim Kurulu’nun partiye katılmasına karar verdiği milletvekilinin evrakı ikamet ettiği ilçeye gönderilir ve o ilçede kaydı yapılır. Merkez Yönetim Kurulu, partiye alınmalarında yarar gördüğü kişiler hakkında da aynı şekilde işlem yapmaya yetkilidir.

            İlçe Yönetim Kurulu’nun işleme bir itirazı olursa gerekçeleriyle birlikte Merkez Yönetim Kurulu’na bildirilmek üzere İl Yönetim Kurulu’na yazıyla bildirir. Merkez Yönetim Kurulu’nun değerlendirme sonunda verdiği karar kesindir. 

 

CİHAN PARTİSİ KİMLİK BELGESİ

MADDE 12:

            Partiye üye olunduğunda, Üye Takip Birimi tarafından düzenlenen CİHAN PARTİSİ Kimlik Belgesi, ilçe başkanlığı aracılığı ile üyelere verilir. Üyelik, geçerli parti kimlik belgesi ile kanıtlanır ve bu kimlik belgesi üyeliği ispat dışında bir amaçla kullanılamaz.

            Geçerli Parti Kimlik Belgesini göstermeyenler, Kimlik Belgesini yenilemeyenler, yer değiştirdiğinde üç ay içinde yeni üyelik bilgilerini aktarıp kütük düzeltmesi yaptırmayanlar, bu işlemleri tamamlayıncaya dek üyelikten doğan seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.
            Yer değiştiren üyeye, yer değiştirdiğinin bildirilmesinin ardından yeni üye kimlik belgesi verilir.

 

ÜYELİK BÖLGESİ VE YER DEĞİŞTİRME

MADDE 13:

            Bir üyenin üyelik bölgesi ikamet ettiği ilçe olup ikametgahı yasal olarak değişmedikçe, başka bir ilçeye üyelik nakli yapılamaz.

            Üye, kayıtlı olduğu ilçeden ayrıldıktan sonra, ayrıldığını ve taşındığı yeni yeri, yeni ikametgahının bulunduğu ilçe başkanlığına bildirir. İlçe başkanlığı, bildirim üzerine üyenin kaydını, geldiği yer ilçe başkanlığından kendisine aktarmasını talep eder ve takip eder.

            Üye, kayıtlı olduğu ilçe içinde ikametgahını değiştirdi ise yeni adresini 3 ay içerisinde ilçe başkanlığına bildirir.

            TBMM yeni ve eski üyeleri ile Parti Meclisi üyeleri seçim çevresindeki üyeliklerini sürdürebilirler.

 

PARTİ ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ VE KAYIT SİLME
MADDE 14:

Parti üyeliğinin sona ermesi aşağıda sayılan hallerde gerçekleşir; 
14.1- Ölüm,
14.2- İstifa. Üyelikten istifanın belgelenmiş sayılması için istifanın ya noter aracılığıyla veya yazılı beyanla bizzat yapılmış olması gerekir.
14.3 -Başka bir partide görev alma veya üye olma. Böyle bir durumda ilçe yönetim kurulu; başka bir işlem yapmadan sadece tespit kararı alarak ilgilinin üye kütüğündeki kaydına işler ve ilgili kademe ve makamlara bildirir.
14.4- Siyasi Partiler Kanunu ve Tüzükteki şartları haiz olmadıklarının ortaya çıkması, 
14.5- Siyasi Partiler Kanunu ve bu Tüzük uyarınca yetkili mercilerin verecekleri karar üzerine kayıt silinmesi,
14.6- Kanun ve tüzük gereği üyelikten düşme,

            Üyelik şartlarını haiz olmadıkları veya bu şartları sonradan kaybettikleri anlaşılanlar ile kanun veya tüzük gereği üyeliliği düşenler hakkında ilçe yönetim kurulu tarafından üyelik kaydının silinmesine karar verilir ve kaydı silinen üyeye bu karar yazıyla bildirilir. Kaydı silinen üye 15 gün içinde İl Yönetim Kurulu’na itiraz edebilir. İl Yönetim Kurulu’nun 30 gün içinde itiraz ile ilgili karar vermesi ve bu kararı ilgiliye yazıyla bildirmesi gerekir. Verilen bu karar kesindir.

            Merkez Yönetim Kurulu; eşitlik ilkesine ve demokrasi esaslarına uygun şekilde gerek gördüğü hallerde ve yerlerde üye kayıtlarının iptaline ve yeniden yazımına karar verebilir. 

 

YENİDEN ÜYELİĞE KABUL
MADDE 15:

            Partiden ayrılmış olanlar, Kurucular Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Milletvekilleri, Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri, İl Başkanları ve Belediye Başkanlarının hangi sebeple olursa olsun parti ile ilişkileri kesildikten sonra tekrar kayıt ve kabullerine ilgilinin müracaatı üzerine Merkez Yönetim Kurulu karar verir. Bu karar kesindir.

            Diğer yeniden üyelikler için, kişiler partiye daha önce hiç üye olmamış gibi başvuru yaparak üyelik işlemlerini başlatırlar ve diğer başvurulara uygulanan muamelerle aynı muameleye tabi tutulurlar.

 

BÜYÜK ÜYE KÜTÜĞÜ
MADDE 16:

            Tüzükte belirlenen kurallara uyularak yapılan üye kayıtları, Genel Merkez Üye Takip Birimi tarafından tertip edilen Büyük Üye Kütüğü'ne kaydedilir. Üye Takip Birimi, Büyük Üye Kütüğü’nü oluşturur ve ilgili makamlara gerekli bilgileri, kayıtları ve belgeleri ulaştırır.

            Tüzüğe göre yapılmış tüm üye kayıtları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmek üzere il başkanlıklarınca Genel Merkeze intikal ettirilir. Üyelik kayıtları Genel Merkezde Üye Takip Birimi tarafından ayrı ayrı bilgisayar ortamına aktarılarak dosyalanır. Bu dosyalama; ilçe, il ve ülke genel toplamını ayırt edecek şekilde yapılır. Alt kademeler ile bu merkezdeki kayıtların denkliği, her altı ayda bir yapılacak karşılaştırma ile sağlanır.

            Üyelikle ilgili uyuşmazlıkların çözümünde Genel Merkez kayıtları esas alınır.

 

ÜYE KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİNDE MEVZUATA AYKIRI DAVRANANLAR

MADDE 17:

            Üye kayıtlarında; başkası adına üye başvuru belgesi düzenleyenler, başkasının imzasını taklit edenler, gerçek dışı beyanda bulunanlar, sahte belge düzenleyenler, üyelerin kayıtlarını silenler, üyeleri ayrılmış gösterenler, Üye Kayıt ve Takip Genelgesine aykırı davrananlar hakkında ivedi olarak disiplin kovuşturması yapılır.

            Yukarıda yazılan suçları işlediği, disiplin kovuşturması sonucu saptananlar hakkında, disiplin cezalarının uygulanması yanında, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

 

ÜYELERİN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 17:

17.1- Üye Aidatları: Cihan Partisinin üyelik aidatı 2022 yılı için yıllık 300 TL’dir. Bu aidat tek seferde ödenir. Parti aidatı yılın ilk 2 ayı içerisinde yani 28 şubat 2021 tarihine kadar ödenir. Yıl içinde üye olan kişiler, üye oldukları tarihte aidatlarını öder ve izleyen yıldan itibaren ilk 2 ay içerisinde aidat ödemelerini gerçekleştirirler.

Üye aidat miktarı her yıl MYK tarafından yeniden değerleme oranlarına (enflasyona/ülkenin ekonomik durumuna) göre yeniden belirlenecektir.

            Parti kademelerinde görev alan kişiler için, görev mevkilerine bağlı olarak ek aidat veya ödentiler belirlenebilir. Bu ödentileri belirlemek üzere MYK yetkilidir.

            Genel Merkez, toplanan aidatları parti giderlerinde kullanır.

            Toplanan aidatlardan il ve ilçelere gönderilecek ödeneklerin miktar ve şeklini MYK belirler.

            Aidatlar sadece parti genel merkezi tarafından açılacak parti banka hesaplarına yatırılır veya parti genel merkez hesaplarına aktarılmak üzere il ve ilçe merkezlerine ödeme belgesi mukabilinde ödenir.

            Birinci paragrafta geçen aidat yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyeler parti içi seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.

17.2- Öncelikle ve özellikle üyesi bulundukları sandık çevresinden başlayan bir görev ve sorumluluk duygusu içinde, parti çalışmalarına katılmak.

17.3- Partinin çalışmalarına maddi ve manevi katkıda bulunmak,

17.4- Seçimlerde, parti adaylarına oy vermekle ve onların kazanmalarını sağlamak için çalışmakla ve partinin başarısını en üst düzeye çıkarmak için çaba harcamak.

17.5- Partinin ilkelerini, programını, kurultay bildirgelerini ve kararlarını, seçim bildirgelerini, partinin genel ve yerel politikaları ile hizmetlerini her olanaktan yararlanarak vatandaşa duyurmak.

17.6- Görev aldıkları parti organlarının toplantılarına ve çalışmalarına katılmak; kendilerine verilen ödevleri yerine getirmek.

17.7- Partide ya da partinin üstlendiği kamu hizmetlerinde aldıkları görevleri yerine getirmek, görevden ayrılırken hizmetin gerektirdiği devir işlemlerini eksiksiz yapmak, zorunluluk olmadıkça görevden çekilmemek.

17.8- Vatandaşların ülke ve yöre sorunları ile ilgili görüşlerini partinin yetkili organlarına aktarmak. Yöresel sorunların çözümü için parti programı doğrultusunda yöre halkı ile dayanışma içinde çaba göstermek.

17.9- Çevresinde sevilen, güven duyulan ve etkin olan vatandaşları partiye kazandırmaya çalışmak.

17.10- Partinin düzenlediği ve çağrılı oldukları eğitim çalışmalarına katılmak.

17.11- İlgi alanlarına ve mesleklerine göre, oda, sendika, dernek, kooperatif ve vakıf gibi kurum ve kuruluşlarda yetkili organın görevlendirmesi üzerine parti adına çalışmalara katılmak. Bu çalışmalar hakkında yetkili parti organlarını bilgilendirmek.

17.12- Toplumun yararı için kendilerinden fedakârlık ederek, şahsi çıkar gözetmeden, hiç kimsenin hukukuna tecavüz etmeden, birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla çekişmeye girmeden güzel ahlak kurallarına uygun olarak çalışmak,
17.13- Toplumun manevi değerlerini korumak, geliştirmek ve güçlendirmek için gayret göstermek,
17.14-  Çalışmalarında istişare etmek, verilen görevi en güzel şekilde ve titizlikle yapmak, verilen talimatları yerine getirmek, partinin prensiplerine, ilkelerine ve liderine gönülden bağlı olmak.

17.15- Kanunlarda, tüzük ve iç yönetmeliklerde belirtilen diğer görevleri yapmak, sorumlulukları yüklenmek.

 

ÜYELERİN HAKLARI

MADDE 18:

18.1- Her kademedeki teşkilat organlarına aday olmak ve seçilmek.

18.2- Genel ve yerel seçimlerde aday adayı, aday olmak, aday seçilince parti listesine katılmak
18.3- Teşkilat içi seçimlere ve üyesi olduğu kurultaylara katılmak, görüşlerini bildirmek ve oy kullanmak,
18.4- Parti hakkında ve partinin çalışmaları hakkında bilgi istemek.

18.5- Parti içi toplantılara, çalışmalara ve üyesi seçildiği kurultaylara katılmak, düşüncelerini ve dileklerini bildirmek, partinin yerel ve genel politikalarının oluşumuna katılmak.

18.6- Partiden haksızlıklara ve kanun dışı uygulamalara karşı savunulmasını ve hakkının korunmasını, eşitlik ilkesinin ve adalet ilkesinin teminini istemek.

 

ÜYE KAYIT VE TAKİP GENELGESİ

MADDE 19:

            Üyelik için başvurma, itiraz ve kayıt kuralları, Üye Takip Biriminin kuruluşu, işleyişi, kadroları ve çalışma yöntemleri, parti kimlik belgesinin biçimi, parti kimlik belgesinin hangi tarihlerde nasıl yenileneceği ve üyelikle ilgili işlemlerin nasıl yürütüleceği, Üye Kayıt ve Takip Genelgesinde düzenlenir.

            Üye Kayıt ve Takip Genelgesi Genel Başkan tarafından yayınlanır.

 

TEŞKİLAT YAPISI VE KURULLAR

 

TEŞKİLAT ORGANLARI

MADDE 20:

            Parti; ana teşkilât birimleri, genel merkez birimleri, yan kuruluşlar, ihtiyari kurul ve komisyonlar, yurt içi ve yurt dışı temsilcilikler ile gruplardan meydana gelir.

 

20.1- ANA TEŞKİLAT BİRİMLERİ

            20.1.1- BELDE TEŞKİLATI

                        20.1.1.1- Belde Başkanı

                        20.1.1.2- Belde Yönetim Kurulu

            20.1.2- İLÇE TEŞKİLATI

                        20.1.2.1- İlçe Başkanı

                        20.1.2.2- İlçe Yönetim Kurulu

                        20.1.2.3- İlçe Kurultayı

            20.1.3- İL TEŞKİLATI

                        20.1.3.1- İl Başkanı

                        20.1.3.2- İl Yönetim Kurulu

                        20.1.3.3- İl Kurultayı

                        20.1.3.4- İl Disiplin Kurulu

 

20.2- GENEL MERKEZ BİRİMLERİ

            20.2.1- Cihan Kurultayı   (CK)

            20.2.2- Genel Başkan   (GB)

            20.2.3- Başkanlık Divanı   (BD)

            20.2.4- Merkez Yönetim Kurulu   (MYK)

            20.2.5- Merkez Disiplin Kurulu   (MDK)

            20.2.6- Danışma Meclisi   (DM)

 

20.3- YAN KURULUŞLAR

            20.3.1- Cihan Kadınları

            20.3.2- Cihan Gençleri

 

20.4- İHTİYARİ KURUL VE KOMİSYONLAR

            20.4.1- Nereden Buldun Komisyonu

            20.4.2- Üye Komisyonu

            20.4.3- Yurt Dışı İlişkiler Masası

            20.4.4- AR-GE Birimi

            20.4.5- CİTAM – (Cihan Partisi Tarih ve Araştırma Merkezi)

            20.4.6- Sivil Toplum Kuruluşları (STK)  Masası

            20.4.3- Diğer Birimler

           

20.5- YURT İÇİ VE YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER

            20.5.1- YURT İÇİ TEMSİLCİLİKLER

                        20.5.1.1- Köy, mahalle ve sandık bölgesi temsilcilikleri

                        20.5.1.2- İl, ilçe ve belde temsilcilikleri

            20.5.2- YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER

            20.5.3- İRTİBAT VE TANITIM NOKTALARI

 

20.6- GRUPLAR

            20.6.1- T.B.M.M. GRUBU

            20.6.2- İL GENEL MECLİSİ GRUBU

            20.6.3- BELEDİYE MECLİSİ GRUBU


 TEŞKİLAT YAPILARI, İŞ VE İŞLEYİŞİ

 

BELDE TEŞKİLATI

MADDE 21:

            İl ve ilçe merkezleri dışında belediye teşkilatı olan yerlerde kurulur. Başkan dâhil en az 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

            Belde yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulu kararı ile atanır ve yapılacak görev taksimine göre ilçe teşkilatının vereceği görevleri yapar.

            İlçe Yönetim Kurulu ihtiyaca göre belde yönetim kurulunun sayısını artırabilir, ilçe Cihan Kadınları ve Cihan Gençleri temsilcisi atayabilir.

            Belde Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan,bir sekreter ve bir muhasip seçerler.

            Belde yönetim kurulunun görev süresi, bağlı bulunduğu ilçe başkanlığının görev süresi kadardır.

            Belde yönetim kurulu üye sayıları, nüfus, alınan oy ve iş hacmi dikkate alınarak ilçe yönetim kurullarınca en çok 15 üyeye kadar artırılabilir.

 

İLÇE TEŞKİLATI

MADDE 22:

            22.1-İLÇE BAŞKANI; İlçe başkanı, en çok üç yıl için görev yapmak üzere ilçe kurultayı tarafından gizli oyla seçilir. Partinin ilçe düzeyindeki çalışma ve faaliyetlerinin koordinasyon ve yürütülmesini sağlar, denetimini gerçekleştirir ve ilçe teşkilatını temsil eder.

            İlçe başkanlığının herhangi bir suretle boşalması halinde, İl Yönetim Kurulu, İlçe Yönetim Kurulu’nun görüşünü alarak kurultaya kadar görev yapmak üzere bir başkan adayını Genel Başkanlığın onayına sunar. Yeni başkan tayin edilinceye kadar geçecek dönemde, ilçe başkanlık görevi, bu usulle belirlenecek kişi tarafından yürütülür.

            Yönetim kurulunun başkanı olan ilçe başkanı, görev aldığı ilçede, partiyi temsil eder. Yönetim kurulunun gündemini hazırlar ve üyeleri toplantıya çağırır. İlçe yönetim kurulunun parti tüzüğüne uygun çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. İlçedeki ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel ve bilimsel her türlü faaliyetleri, kamu çalışmalarını ve diğer parti faaliyetlerini izler, gerekli görülenlere iştirak eder, bu kapsamda yapılması gereken çalışmaları yapar ve bu çalışmalar hakkında bir üst kademeye bilgi verir.

            İlçe başkanı; ilçe çevresindeki parti faaliyetlerinin başarılı, verimli ve etkin yürütülmesi, tüzük ve programda belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesinde birlik ve uyum sağlanması amacıyla, partili belediye başkanları ve belediye meclisi parti grupları ile düzenli olarak istişare ve toplantılar yapar, toplantılara başkanlık eder, alınan kararlar ve çalışmalarla ilgili olarak üst kademeleri bilgilendirir. Bu gruplar ile ilçe ve belde yönetim kurullarının ve teşkilata bağlı diğer unsurların koordinasyonunu sağlar.

 

            22.2-İLÇE YÖNETİM KURULU; İlçe Yönetim Kurulu, en çok üç yıl için görev yapmak üzere ilçe kurultayı tarafından gizli oyla seçilir ve ilçe başkanı dâhil, en az 5, en fazla 15 üyeden oluşur. Kurultayda asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçimi yapılır. Küsurlu sayılar tama iblağ olunur. İlçe yönetim kurulu üye sayıları, Merkez Yönetim Kurulunca iş hacmi, alınan oy ve benzeri nedenlerle değiştirilebilir.

            Başkan yardımcıları ve diğer üyeler arasındaki görev dağılımı ile yokluğunda başkana kimin vekalet edeceği ilçe başkanı tarafından belirlenir. İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulu üyeleri arasından birini yokluğunda kendisine vekalet etmek üzere ilçe başkan yardımcısı, birini il muhasibi, birini de il sekreteri olarak görevlendirir. Diğer üyeler yönetim kurulu üyesi adı ile görevlerini ifa ederler.

            İlçe sekreteri; kanun, parti tüzüğü ve yönetmeliklerine göre tutulması gereken defter, kayıt ve dosyaların usulüne uygun olarak tutulması ve Partinin her türlü yazışmalarının yürütülmesi ile yükümlü ve sorumludur.

            İlçe muhasibi; teşkilâtın hesap işlerinin yürütülmesi, kanun, parti tüzüğü ve yönetmelikleri uyarınca tutulması gereken muhasebe defter ve kayıtlarının tutulması, üyelik aidatlarının tahsili ile üst kademelere sunulmak üzere kesin hesap raporu ve yıllık bütçe tasarısının zamanında hazırlanmasını sağlamakla görevlidir.

            Başkan ve ilçe muhasibi harcamaların yönetim kurulu kararlarına uygunluğundan beraber sorumludurlar.

            İlçe Yönetim Kurulunun Genel Görevleri

            a. Kanun, parti; tüzüğü ve yönetmelikleri ile Merkez Yönetim Kurulu, Başkanlık Divanı ve il yönetim kurulu kararlarının gereklerini yerine getirmek,

            b. Üst kademelerin emir ve talimatlarına uymak,

            c. İlçe dahilinde parti faaliyetleri düzenlemek, koordine etmek ve yürütmek,

            d. Partinin siyasi görüş, amaç ve ilkelerinin anlatılması, yayılması ve partinin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

            e. Alt kademe faaliyetlerini denetlemek,

            f. Diğer partilerin çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek,

            g. Bütün seçimlerde parti adaylarının başarısı için gayret etmek, bunun icap ettirdiği  programları yapmak, seçim çalışmalarını düzenlemek,

            h. İlçe ve çevresinde ekonomik, siyasi ve sosyal olaylar hakkında araştırma yapmak, bilgi toplamak ve değerlendirmek, değerlendirme sonuçlarını üst kademeye bildirmek,

            ı. İlçe kurultayının gündemini hazırlamak, kurultaya sunulacak çalışma raporu, yıllık bütçe ve kesin hesap tasarısının düzenlenmesi ve bunların zamanında üst kademelere gönderilmesini

sağlamak,

 

            22.3- İLÇE KURULTAYI: Siyasi partiler kanunu tarafından ilçe organları arasında sayılan ilçe kongresi ilçe kurultayı adı ile teşekkül ettirilir. İlçe kurultayı, azami seçilmiş 400 delege ile tabii delegelerden oluşur.

            İlçeye kayıtlı üye sayısı 400'den az ise, üyelerin tamamı ilçe kurultay delegesi sayılır. Kayıtlı üye sayısı 400'den fazla ise; köy ve mahalle sayısı da 400 den az ise; önce her mahalle ve köy için birer delege tahsis edilir. Tahsis toplamı 400 sayısından düşülür. Arta kalan delege sayısı, son milletvekili genel seçiminde o ilçede alınmış toplam oy rakamına bölünür. Bölüm sonucu çıkan kat sayının, o ilçeye bağlı her mahalle veya köyde alınmış oyla çarpımı sonucu çıkan sayıya göre en büyükten küçüğe sıralanarak arta kalan delege köy ve mahalleye dağıtılması ile tahsis olunan sayının toplamı, ilgili mahalle veya köyün ilçe kurultayı için seçeceği delege sayısını teşkil eder.

            Seçimlere girilmemiş olması veya çeşitli nedenlerle alınmış oyların belli olmaması halinde; son yerel seçim sonuçlarına göre, onun da belli olmaması halinde, arta kalan delege sayısı, o ilçede kayıtlı üye sayısına bölünür. Bölüm sonucu çıkan kat sayının, o ilçeye bağlı her mahalle veya köyde kayıtlı üye sayısına çarpımı sonucu çıkan sayıya göre en büyükten küçüğe sıralanarak arta kalan delege sayısının köy ve mahalleye dağıtılması ile tahsis olunan sayının toplamı, ilgili mahalle veya köyün ilçe kurultayı için seçeceği delege sayısını teşkil eder. İlçe Yönetim Kurulu’nun onayına sunar ve onaydan sonra ilan eder. Listenin ilanından itibaren 15 gün içinde yapılacak itirazları, İl Yönetim Kurulu kesin olarak karara bağlar.

            Her bir mahalle veya köyü ilçe kurultayında temsil edecek delegelerin seçim iş ve işlemlerini, mahalle veya köy temsilcisi veya İlçe Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği kayıtlı üyelerden biri yürütür. Görevli yapılan delege seçimlerini bir tutanakla tespit ederek İlçe Başkanlığına gönderir.

            Seçimle görev almış İlçe Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe belediye başkanı ve ilçeye bağlı belde belediye başkanları ilgili ilçenin; partili büyükşehir belediye başkanları  dışındaki il belediye başkanları ise merkez ilçe kurultayının tabii delegesidirler.

 

İL TEŞKİLATI

MADDE  23:

            23.1- İL BAŞKANI: İl başkanı, en çok üç yıl için görev yapmak üzere, il kurultayda gizli oyla seçilir. Aynı zamanda yönetim kurulunun da başkanı olan il başkanı, il içerisinde partiyi temsil

eder. Yönetim kurulunun gündemini hazırlar, üyeleri toplantıya çağırır, bağlı teşkilâtları denetler ve parti adına yazışma yapar. Konusuna göre malî işlerle ilgili yazışmalarda il muhasibinin, diğer yazışmalarda ise sekreter üyenin de imzası bulunur. Acil hâllerde sorumluluğu almak kaydıyla yalnız kendi imzasıyla da yazışma yapabilirler. İl başkan yardımcıları arasındaki görev dağılımını yapar. Görevde bulunmayacağı durumlarda yerine vekalet edecek il başkan yardımcısını belirler.

            Yönetim kurullarının parti tüzüğüne uygun çalışmasını sağlar. Bu amaçla çalışmalar yapar, tedbirler alır ve partili üyelerden görevlendirmeler yapar. İldeki ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel faaliyetleri, kamu çalışmalarını ve diğer parti faaliyetlerini izler, gerekli görülenlere iştirak eder, bu kapsamda yapılması gereken çalışmaları yapar ve bu çalışmalar ile teşkilat kademelerinden intikal edenler hakkında bir üst kademeye bilgi verir.

            İl başkanı; il çevresindeki parti faaliyetlerinin başarılı, verimli ve etkin yürütülmesi, tüzük ve programda belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesinde birlik ve uyum sağlanması amacıyla, partili belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi parti grupları ile düzenli olarak istişare ve toplantılar yapar, toplantılara başkanlık eder, alınan kararlar ve çalışmalarla ilgili olarak üst kademeleri bilgilendirir. Bu gruplar ile ilçe ve belde yönetim kurullarının ve teşkilata bağlı diğer unsurların koordinasyonunu sağlar.

            İl başkanlığının herhangi bir suretle boşalması halinde, Genel Merkez il yönetim kurulunun görüşünü alarak kurultaya kadar görev yapmak üzere bir başkan tayin eder. Yeni başkan tayin edilinceye kadar geçecek dönemde, il başkanlık görevi, bu usulle belirlenecek kişi tarafından yürütülür.

 

            23.2- İL YÖNETİM KURULU; İl Yönetim Kurulu, en çok üç yıl için görev yapmak üzere il kurultayı tarafından gizli oyla seçilir ve ilçe başkanı dâhil, en az 7, en fazla 15 üyeden oluşur. Kurultayda asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçimi yapılır. Küsurlu sayılar tama iblağ olunur. İl yönetim kurulu üye sayıları, Merkez Yönetim Kurulunca iş hacmi, alınan oy ve benzeri nedenlerle değiştirilebilir.

            Başkan yardımcıları ve diğer üyeler arasındaki görev dağılımı ile yokluğunda başkana kimin vekalet edeceği il başkanı tarafından belirlenir. İl başkanı, il yönetim kurulu üyeleri arasından birini yokluğunda kendisine vekalet etmek üzere il başkan yardımcısı, birini il muhasibi, birini de il sekreteri olarak görevlendirir. Diğer üyeler yönetim kurulu üyesi adı ile görevlerini ifa ederler.

            İl sekreteri; kanun, parti tüzüğü ve yönetmeliklerine göre tutulması gereken defter, kayıt ve dosyaların usulüne uygun olarak tutulması ve Partinin her türlü yazışmalarının yürütülmesi ile yükümlü ve sorumludur.

            İl muhasibi; teşkilâtın hesap işlerinin yürütülmesi, kanun, parti tüzüğü ve yönetmelikleri uyarınca tutulması gereken muhasebe defter ve kayıtlarının tutulması, üyelik aidatlarının tahsili ile üst kademelere sunulmak üzere kesin hesap raporu ve yıllık bütçe tasarısının zamanında hazırlanmasını sağlamakla görevlidir.

            Başkan ve il muhasibi harcamaların yönetim kurulu kararlarına uygunluğundan beraber sorumludurlar.

            Haklarında geçici çıkarma cezası verilmiş olup, henüz ceza süresini doldurmamış bulunanlar yönetim kuruluna seçilemez ve hiçbir şekilde bu kurulda görev alamazlar.

           

            İl Yönetim Kurulunun Genel Görevleri

            a. Kanun, parti tüzüğü ve yönetmelikleri ile Merkez Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanı kararlarının gereklerini yerine getirmek,

            b. Üst kademelerin emir ve talimatlarına uymak,

            c. İlde parti faaliyetlerini düzenlemek, koordine etmek ve yürütmek,

            d. Partinin görüş, amaç, ilke ve politikalarının anlatılması, yayılması ve partinin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

            e. Alt kademe faaliyetlerini denetlemek,

            f. Diğer partilerin çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek,

            g. Bütün seçimlerde parti adaylarının başarısı için gayret etmek, bunun icap ettirdiği  programları yapmak ve seçim çalışmalarını düzenlemek,

            h. İlde ekonomik, siyasi ve sosyal olaylar hakkında araştırma yapmak, bilgi toplamak ve değerlendirmek,değerlendirme sonuçlarını üst kademeye bildirmek,

            ı. İl kurultayının gündemini hazırlamak, kurultaya sunulacak çalışma raporu, yıllık bütçe ve kesin hesap tasarısının zamanında düzenlenmesini sağlamak,

            i. Parti gelirlerinin en uygun şekilde toplanması, mevzuata uygun yeni gelir kaynaklarının bulunması ve parti harcamalarının usulüne uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,

            j. Gerektiğinde ilgili Genel Başkan Yardımcısı’nın da uygun görüşünü almak kaydıyla il içerisinde siyasi, sosyal ve kültürel içerikli toplantılar düzenlemek,

            k. İl başkanına verilen görevlerin yerine getirilmesinde yardımcı olmak.

 

            23.3- İL KURULTAYI; Siyasi partiler kanunu tarafından il organları arasında sayılan il kongresi, il kurultayı adı ile teşekkül ettirilir. İl kurultayı, seçilmiş delegelerle tabii delegelerden teşekkül eder. Seçilmiş delegeler 600’den fazla olamaz.

            İl kurultayları, ilçe kurultaylarında tüzüğe göre seçilen delegelerle tabii delegelerden meydana gelir. İl Kurultayı; İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile Cihan Kurultayı delegelerinin seçimlerini yapar, gündemindeki konuları müzakere edip karara bağlar.

            Bir ilin milletvekilleri, il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu başkan ve üyeleri ile Büyükşehir Belediye Başkanları o il kurultayının tabii üyeleridir. Geçici yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de kurultaya katılma hakkı vardır, ancak bunlar delege değillerse oy kullanamazlar.

            İldeki toplam kayıtlı üyelerin 600’den az olması halinde bütün üyeler o ilin il kurultay üyesidirler. İlde kayıtlı üyelerin 600’ü aşması halinde delegelerin ilçelere dağılımı, şu şekilde yapılır: Önce her ilçe için ikişer delege tahsis edilir. Tahsis toplamı 600 sayısından düşülür. Arta kalan delege sayısı, son milletvekili genel seçiminde o ilde alınmış toplam oy rakamına bölünür. Bölüm sonucu çıkan kat sayının, o ile bağlı her ilçede alınmış oyla çarpımı sonucu çıkan sayıya göre en büyükten küçüğe sıralanarak arta kalan delege sayısının ilçelere dağıtılması ile tahsis olunan sayının toplamı, ilgili ilçenin il kurultayı için seçeceği delege sayısını teşkil eder.

            Seçimlere girilmemiş olması veya çeşitli nedenlerle alınmış oyların belli olmaması halinde; arta kalan delege sayısı, ilçede kayıtlı üyelerin ilde kayıtlı toplam üyelerin oranına göre belirlenir. Toplam sayı 600'ü geçmemek üzere küsurlar tamamlanır.

 

İL VE İLÇE YÖNETİM KURULLARININ MÜŞTEREK HÜKÜMLERİ

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 24:

            Belde, ilçe ve il yönetim kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını mevcudun çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması durumunda, başkanın bulunduğu tarafın görüşü benimsenmiş sayılır.

            Kurul toplantıları teşkilât binasında yapılır. Yönetim kurullarınca çağrılıp dinlenmesine karar verilenler dışında, kurul üyesi olmayanlar toplantılara katılamaz.

            Yönetim kurullarının olağan toplantıları en az 15 günde bir yapılır. İl ve ilçe başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu, olağanüstü toplantı düzenlenmesini isteyebilir ve çağrıda bulunabilir.

            Toplantıların günü ve saati önceden tespit edilerek karar defterine yazılır ve bütün üyelere imza ettirilir. Yönetim kurulları gerek görmeleri hâlinde daha sık toplantı yapılmasını kararlaştırabilirler.

            Haklı bir mazereti olmaksızın, kendisine toplantı gününe ilişkin tutanak imzalattırılmış veya toplantı günü yazılı olarak bildirilmiş olmasına rağmen, üst üste üç toplantıya katılmayan üye, veya bir yılda 5 toplantıya katılmayan üye, görevinden çekilmiş sayılır. Görevinden çekilmiş sayılan üyenin bir üst kademeye itiraz hakkı vardır. Üst yönetim kurulunun kararı kesindir.

            İstifa veya başka nedenlerle boşalma halinde sırasıyla yedek üyeler göreve çağırılır.

Yedeklerin çağırılması ile boşalmaların neticesinde kalan üye sayısı salt çoğunluğun altına düşmüşse ilgili yönetim kurulu sakıt olur, bir üst yönetim kurulu tarafından yeni yönetim kurulu atanır ve atanan kurullar olağan kurultaya kadar görev yapar.

            Yeni teşkilat oluşturulacak veya kapatılıp yeniden açılacak ya da feshedilen belde, ilçe ve illerde Merkez Yönetim Kurulu tarafından kurucu yönetim kurulları teşkil olunur.

            Kurucu yönetim kurulları, kendi kademelerinin kurultaylarına kadar, seçilmiş yöneticilerin hak ve yetkilerine sahip olarak görev ifa ederler.

 

İŞTEN EL ÇEKTİRME VE GEÇİCİ YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

MADDE 25-

            Teşkilâtlardaki yönetim kurulları veya kurul üyeleri;

            a. Siyasi Partiler Kanunu ve iş bu Tüzük hükümleri gereğince tutulması gereken defterlerin ve kayıtların usulüne uygun olarak tutulmaması veya tutulan defter ve kayıtlar üzerinde tahrifat yapılması, uygun yer ve şekilde muhafaza edilmemesi ya da muhasebe ile ilgili kayıt ve belgelerin süresi içinde Genel Merkez’e gönderilmemesi,

            b. Kurullarda görev alanların kimlik bilgilerinin mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilmemesi,

            c. Ülke ve parti menfaatlerine, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile partinin ilke, amaç, hedef ve politikalarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunulması, teşkilatların birlik ve uyum içinde sevk ve idaresinde zafiyet gösterilmesi,

            d. Haklarında Siyasi Partiler Kanunu’nun 102’nci maddesinde ve Tüzüğün 78’nci maddesinde kesin olarak partiden çıkarılma cezasını gerektiren hâllerin sabit olması, durumunda, ilgililerin kanuni sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla Merkez Yönetim Kurulunda yapılacak gizli oylama sonucunda, üye tam sayısının en az üçte ikisinin müspet oyu ile alınacak bir kararla aşağıdaki şekilde işten el çektirilirler.

            İlçe yönetim kurulu, bir belde yönetim kurulu hakkında işten el çektirmeyi gerekli kılan herhangi bir durum tespit ettiği takdirde, durumu gerekçeli bir kararla il yönetim kuruluna

bildirerek, belde başkanının veya belde yönetim kurulu üyelerinin tamamının veya bir kısmının işten el çektirilmesini isteyebilir.

            İl yönetim kurulu, bir ilçe yönetim kurulu hakkında işten el çektirmeyi gerekli bir durumu tespit ettiğinde, bu durumu gerekçeli kararı ile Merkez Yönetim Kuruluna bildirir. İl yönetim kurulu gerekçeli kararında, ilçe başkanı da dahil ilçe yönetim kurulunun tamamının veya bir kısmının işten el çektirilmesini isteyebilir.

            Merkez Yönetim Kurulu, il yönetim kurulunun yaptığı müracaat üzerine belde ve ilçe teşkilâtları başkan ve yönetim kurulu üyelerinin veya resen il başkanının veya il başkanı dahil

yönetim kurulu üyelerinin tamamı ve yahut bir kısmını işten el çektirebilir. Karar kesindir. Res-en el çektirme usulü aşağıdaki şekilde olur.

            BİR İL TEŞKİLATININ TAMAMININ RES-EN İŞTEN EL ÇEKTİRİLMESİ

            Eğer, merkez yönetim kurulu bir ilin tüm teşkilatını res-en işten el çektirecekse, ÜYE KOMİSYONUNU toplar ve işten el çektirme sebeplerini Üye Komisyonunun görüşüne sunar ve Üye Komisyonunun vereceği karar doğrultusunda uygulama yapar. Karar kesindir.

            İlçe ve il yönetim kurullarının, asıl ve yedek üyeleriyle birlikte toptan işten el çektirilmeleri hâlinde, Merkez Yönetim Kurulu işten el çektirme kararı ile birlikte geçici bir yönetim kurulu kurar ve ilgili teşkilât birimine tebliğ eder.

            İşten el çektirme hâlinde teşkil olunan kurullara, geçici kurullar denir. İşten el çektirme kararının ilçe yönetim kuruluna tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde ilçe, il yönetim kuruluna tebliğinden itibaren ise 45 gün içerisinde il kurultayı toplanarak yeni yönetim kurulunu seçer. Bu süre içerisinde ilçe ve il kurultayı için yeni delege seçilmemiş ise, kurultay eski delegelerle toplanır. Bu suretle seçilen yönetim kurullarının görev süresi, normal kademe kurultaylarına kadar devam eder.

            Kısmen el çektirme hâllerinde, ilgili il ve ilçe yönetim kurulu yedek üyelerle tamamlanır. Kısmen el çektirme halinde boşalma hükümleri uygulanır.

 

İL VE İLÇE KURULTAYLARININ MÜŞTEREK HÜKÜMLERİ

GENEL İLKELER
MADDE 26:

            İl ve ilçe organları ile il veya ilçeyi bir üst kademede temsil edecek delege seçimleri yargı gözetiminde gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır.

            İlçe ve il kurultaylarında, üst kademe kurultayı için siyasi partiler kanununda belirtilen şekilde ve gereken sayıda delege seçimi yapılır. Kurultay delegeliği, üyeliği devam etmek şartıyla, onu seçen kurultayın bir sonraki olağan toplantısına kadar devam eder.

            İl Yönetim Kurulu, ilçe kurultayı delege seçimlerinde kanun ve tüzük hükümlerine aykırılık saptanması halinde delege seçimlerini kısmen veya tamamen iptal edip yeniden yapılmasına karar verebilir. Bu karara karşı Merkez Yönetim Kurulu’na itiraz edilebilir.

 

KURULTAY ZAMANI 
MADDE 27:

            İl ve ilçe kurultaylarının olağan kurultay takvimi, üst kademe kurultayının yapılmasından önce gerçekleşecek şekilde, Merkez Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu süre iki yıldan az, üç yıldan fazla olamaz. İl’e bağlı ilçelerde yapılacak ilçe kurultaylarının takvimi, ilçenin görüşü alınarak il yönetim kurulunca belirlenir.

 

KURULTAY GÜNDEMİ
MADDE 28:

            Kurultayların gündemi, ilgili kademe yönetim kurullarınca belirlenir. 
            Olağan kurultayların gündemlerinde; 
- Açılış, 
- Kurultay başkanlık divanı seçimi, 
- Faaliyet ve hesap raporlarının okunması, görüşülmesi, ibrası ile 
- Seçimler 
- Uygun görülecek diğer konular bulunur.

            Üst teşkilat biriminin veya kurultay üyelerinin yüzde beşinin teklifi ile yapılacak oylama sonucu gündeme ekleme yapılabilir.

            Üst kademelerce teklif edilen gündem maddeleri oylanmadan alt kademe kurultay gündemine alınır.

            Açılış ve divan teşekkülünden sonra kurultay, çoğunluk kararıyla gündemin sırasında değişiklik yapabilir. 

 

DELEGE LİSTESİNİN ONAYI, İLANI VE LİSTEYE İTİRAZ
MADDE 29:

            İlçe ve il kurultayının toplantısından en az 15 gün önce, kurultaya katılacak delegeleri belirleyen listeler iki nüsha olarak; toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar ilgili Seçim Kurulu Başkanlığına verilir.

            Seçim Kurulu Başkanlığınca onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar kurultayın toplantı tarihinden 7 gün önce ilçe teşkilatının bulunduğu binada asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi 3 gündür. İlan süresi içinde, listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç 2 gün içinde kesin olarak karara bağlanır.

KURULTAYIN İLANI
MADDE 30:

            İlçe ve il yönetim kurulu; kurultay gününden en az 15 gün önce meri mevzuat hükümlerinde sayılan ilan araçlarından biri ile gün, saat ve gündemi belirterek duyuru yapar.

            Ayrıca kurultayın gün, saat ve yeri, en az 7 gün önce, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla yetkili mülki idareye bildirilir.

            İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının gün, yer ve saati, ilanda belirtilir.

 

KURULTAYIN TOPLANMASI, AÇILIŞI VE DİVANIN OLUŞMASI
MADDE 31:

            Kurultay başlamadan önce toplantı nisabının varlığı, yoklama cetvelindeki imzalar sayılmak suretiyle kademe sekreteri ve en az iki delegenin imzasını taşıyan bir tutanakla tespit edilir.

            İl ve ilçe kurultayları, delege toplam sayısının en az onda birinin katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeterli katılım olmaması halinde, ikinci toplantı katılanlarla yapılır.

            Kurultayda kararlar, tüzükte yazılı istisnai durumlar hariç olmak üzere, oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Kurultayın açılışı, kurultayı yapılan teşkilatın başkanı veya onun görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından yapılır.

            İl ve ilçe kurultaylarında, divan, bir başkan bir başkan yardımcısı ve yeteri kadar kâtip üyeden oluşur. Divan için aday tekliflerini açılışı yapan üye alır. Tek liste teklifi var ise, oylaması açık yapılır. Divan için birden fazla liste olması halinde divan, üye tam sayısının onda birinin yazılı istemi veya açılışı yapan üyenin gerek görmesi halinde gizli oyla seçilir. Böyle bir durumda, gizli oylamanın gerektirdiği tedbirler derhal alınır ve üç kişiden az olmayan yeterli sayıda sandık kurulları ve sayım ve tasnif kurulları ad çekme yöntemi ile oluşturulur.

 

DİVANIN YETKİ VE GÖREVLERİ
MADDE 32:

            Kurultayı, kurultay başkanlık divanı adına divan başkanı yönetir. Divanda kararlar çoğunlukla alınır. Eşitlik olması halinde divan başkanının katıldığı görüş uygulanır. Kurultayın düzen ve ahenk içinde yürütülmesi, tüzük ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini temin için gerekli önlemleri almak ve düzeni sağlamak, kurultay gündemini icra etmek, tutanağı düzenlemek ve muhafaza etmek, kurultay başkanı ve divanın yetki ve görevidir.

            Kurultay divanını divan başkanı temsil eder. Siyasi Partiler Kanunu'nun 4. Kısmında yazılı yasaklara aykırı konuşma yapan veya davranışta bulunan herkese, divan başkanı derhal müdahale ederek delege olanların oy hakkı saklı kalmak kaydıyla, salondan çıkarmak gibi gerekli önlemleri alır.

            Gerekli olması halinde toplantıya ara verir, dinleyici yerlerinin boşaltılmasını temin ederek, düzeni sağladıktan sonra kurultaya kaldığı yerden devam edilir.

            Divan başkanı, divan tarafından onaylı kurultay tutanak örneğinin bir nüshasını ekleri ile birlikte ilgili kademe başkanına, bir nüshasını ise üst kademe yönetimine teslim eder.

 

İL VE İLÇE KURULTAYININ YETKİ VE GÖREVLERİ
MADDE 33:

            Kurultaylar, ilgili teşkilat kademe yönetim organının faaliyet raporunu müzakere edip karara bağlar.

            Yönetim kurulu kesin hesap raporunu inceler veya belirleyeceği bir komisyona inceleterek kabul veya ret kararı verir. Kurultay, kesin hesap raporunu kabul ettiğinde ilgili yönetim kurulu ibra edilmiş sayılır.İbra oylamasına, ilgili yönetim kurulu başkan ve üyeleri katılamazlar.

            Faaliyet raporları ve kesin hesap raporları kararı verildikten sonra seçimlere geçilebilir.

            Kurultaylarda meri mevzuat, tüzük ve program çerçevesinde yerel ve genel her türlü hizmet ve faaliyet hakkında  ve kendi yetkisi dahilinde görüşmeler yapılabilir ve kararlar alınabilir.

            Görüşmelerde istek sırasına göre söz verilir. Üst kademe görevlilerine öncelik tanınır. Faaliyet ve hesap raporunda muhalefet şerhi olmayan yönetim kurulu üyesi, rapor aleyhine söz alamaz.

            İlçe kurultayı; ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile il kurultayına katılacak delegeleri, il kurultayı ise il başkanı, il yönetim ve disiplin kurulu üyeleri ile büyük kurultay delegelerini seçer.

            Kurultaylar, ilgili kanunlar ile bu tüzüğün diğer maddelerinde belirtilen sair görevleri yerine getirir.

 

ADAYLIK, SEÇİMLER VE OY KULLANIMI
MADDE 34:

            İlçe ve il başkanları, ilçe ve il kademe organları seçimleri ile üst kademe delege seçimleri, gizli oy ve açık tasnif esasına göre, tüzük, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak yargı gözetim ve denetiminde yapılır.

            Seçim kurulu başkanı, bir başkan ve iki üyeden oluşan yeteri kadar sandık kurulu oluşturur. Kurul başkanı ile bir üye memurlardan, diğer üye ise aday olmayan üyeler arasından seçilir. Her sandık için aynı şekilde ve sayıda yedek sandık kurulu belirlenir. Sandık kurulu başkanının yokluğunda, memur üye sandığa başkanlık eder.

            Kurultayda yapılacak seçimler, ara verilmeksizin sonuçlanıncaya kadar devam eder.

         İl ve ilçe kurultaylarında, seçimlerde kural, tek listedir (blok liste).

            Blok liste ile yapılacak her kademedeki seçimlerde, kullanılacak oy pusulası, o kademe biriminin organları ile üst kademe kurultay  delegeleri için hazırlanır. Bu oy pusulasında seçilecek üye sayısı kadar asıl üye adayı ile seçilmesi gereken yedek üye sayısı kadar aday yer alır.

            Seçimi yapılan ilgili kademenin başkanlığına aday olan kişi, ilçe organ seçimi ise yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin ve üst kademe kurultay delege adaylarının isimlerinin ve parti üye numaralarının yer aldığı listeyi hazırlayıp, yapılan ilgili kademenin başkanlığına aday olan kişi, il organ seçimi ise yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin, disiplin kurulu asil ve yedek üyelerinin ve üst kademe kurultay delege adaylarının isimlerinin ve parti üye numaralarının yer aldığı listeyi hazırlayıp oy pusulası olarak hazırlanması üzere divan başkanlığına verirler. Üst kademe kurultay delege adaylığı hariç bir adayın ismi yönetim veya disiplin kurullarının asil veya yedek üyeliklerinden sadece birine yazılabilir.

            Divan Başkanlığı kendisine iletilen her blok listeye geliş sırasına göre bir numara verir. Divan Başkanlığı başvuru süresinin sonunda kendisine usulüne uygun şekilde iletilen listeleri yeterli sayıda bastırarak oy pusulası olarak kullanılmak üzere İlçe Seçim Kuruluna mühürlettirir.

            Adaylar, blok listelerden yalnızca birinde yer alabilirler. Bir adayın birden çok listede yer alması halinde, divan başkanlığı o adaya hangi listede yer almak istediğini -pusulalar hazırlanmadan önce- sorar ve aday hangi listede yer almak istiyorsa o listede pusulaya konulur.

            Başkan adaylarının sunacağı blok listelerdeki adaylık sayıları eksiksiz olmak zorundadır. Blok listelerde yönetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyelikleri için tam sayıda aday gösterilmek zorunlu olup, eksik listeler divan başkanlığınca kabul edilmez ve oy pusulasına dönüştürülmez.

            Blok listeler dışında bireysel olarak asil ve yedek üye adayı olarak başvuruda bulunulamaz.

            Blok liste oluşturan her üye yönetim kurulu başkanlığına aday olabilir.

            İlçe Seçim Kurulunun mühürlediği listeler oy pusulası niteliği kazanır. Listeler oy verme paravanına yeterli sayıda konulur. Oy kullanan üye, organlarda görev yapmasını tercih ettiği listeyi zarfın içine koyarak zarfı oy sandığına atar. Üye, blok listeden hiç bir ismin üzerini çizemez. Bu gibi durumlarda oy geçersiz sayılır.

            Bir zarftan iki blok liste çıkması halinde oy geçersiz sayılır.

            Kurultaylarda adaylık başvuruları ve blok listeler, divan kurulu oluştuktan sonra belli edilmiş süreler içerisinde divan başkanlığına yapılır. Divan başkanlığı, gündemin 'seçimler' maddesinde veya daha önce aday başvurularının en son ne zamana kadar yapılabileceğini ilan eder ve ilan edilmiş saat gelince aday başvuruları için sürenin dolduğunu, varsa bu başvuruların derhal yapılması gerektiğini tekrar duyurur ve daha sonra yapılacak aday başvurularını işleme koyamayacağını ilan eder.

            Divan başkanlığı, aday başvurularını veriliş sırasına göre ayrı ayrı okumak suretiyle kurultay genel kurulunun bilgisine sunar.  

            Listelerin kesinleşmesinin ilanından sonra ve seçim süresince yapılacak yazılı çekilme beyanları, sayım dökümde nazara alınmaz. Ancak bunlardan seçilen olursa, istifa etmiş sayılır.

            Sayım döküm sonucunda geçerli oylardan en çok oylanmış olan blok liste organ seçimlerini kazanmış sayılır. Eşit oy halinde seçim kurulunca kur'a çekilir.

            Organ ve delege seçimleri için blok listelere adları yazılan aday isimlerinin baş tarafına kare veya daire oluşturulmasına gerek yoktur. Adaylar, listede aday olarak gösterilen yere seçilmiş olurlar. 

            Seçim sonuçları, sandık seçim kurullarınca açıklanır ve bu sonuçlar kurultay tutanağına geçirilir. Kurultay tutanakları, kurultay başkanlık divanınca en az üç suret düzenlenerek yeni

seçilen yönetim kuruluna verilir. Bu tutanakların bir sureti bir üst kademeye gönderilir.

            Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.

 

ŞİKAYET VE İTİRAZLAR

MADDE 35- Köy ve mahalle toplantıları ile kurultaylar hakkındaki şikâyet ve itirazlar aşağıdaki usule tâbidir.

            35.1- Köy ve mahalle toplantıları hakkındaki şikâyet ve itirazlar o köy ve mahalledeki partili üyelerin beşte biri tarafından toplantıyı takip eden üç gün içerisinde il yönetim kuruluna yapılır.

            İl Yönetim Kurulu, ilgili toplantıya ait dosyayı ilçe başkanlığından iki gün içinde getirterek, müteakip iki gün içinde şikâyet ve itirazı kesin olarak karara bağlar.

            35.2- İlçe kurultayına seçim işlem ve sonuçları dışındaki sebeplerle ileri sürülecek şikâyet ve itirazlar, kurultaya katılan delegelerin beşte biri tarafından kurultaydan sonraki üç gün içerisinde

il yönetim kuruluna yapılır. İl yönetim kurulu şikâyet ile ilgili kurultay dosyasını getirterek iki gün içinde karara bağlar.Taraflar il yönetim kurulunun kararına karşı, tebliğ veya ilandan başlayarak üç gün içinde kesin kararı verecek olan Merkez Yönetim Kuruluna itiraz edebilirler.

            35.3- Seçim işleri dışında il kurultayına dair şikâyet ve itirazlar, il kurultayına katılan delegelerin beşte biri tarafından kurultayı takip eden üç gün içinde Merkez Yönetim Kuruluna yapılabilir. Merkez Yönetim Kurulu yedi gün içinde itirazı inceler ve kesin karara bağlar.

 

BİLDİRİMLER
MADDE 36:

            İlçe başkanları, kurultay divan başkanlığı tarafından kendisine tevdi olunacak ilçe kurultayı tutanak örnekleri ile kurultayda yapılan seçim sonuçlarını gösteren seçim kurulu tutanak örneğini, itiraz süresi geçtikten, itiraz edilmiş ise sonuçlandıktan hemen sonra Genel Merkez’e gönderilmek üzere il başkanlığına verir. İl başkanlığı da il kurultayı ile ilgili aynı bildirimi aynı usulle Genel Merkeze yapar.

 

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY
MADDE 37:

            İlçe ve il kurultaylarının olağanüstü toplanması, Merkez Yönetim Kurulu’nun kararıyla veya ilgili kademe delege tam sayısının 1/5' inin noterlikte tevsik edilmiş yazılı isteği ile yapılır.

            Toplantı çağrısı yapılmadığı takdirde, üst yönetim kurulu olağanüstü kurultayın toplanmasını ve yapılmasını sağlar.

            Olağanüstü kurultay isteğinin usulüne uygun olarak yetkili yönetim birimine ulaştırılmasından başlayarak en geç 45 gün içinde, yetkili kademe yönetim kurulunca kurultay toplanır. Bu toplantı 15 gün öncesinden usulüne uygun olarak duyurulur.

            Olağanüstü kurultayın gündemi, talep edenlerce belirlenir. Gündemin neden ibaret olduğu karar veya talep yazısında belirtilir. Olağanüstü kurultay gündemine başka gündem maddesi eklenemez.

 

KURULTAY YAPMAYAN KADEMELER

MADDE 38- Her ne sebeple olursa olsun olağan kurultayını bir üst kademe kurultayına kadar yapmamış olan ilçe ve il teşkilâtları üst kademe kurultaylarına katılamaz ve kurullar münfesih hale gelir.

 

DİĞER HUSUSLAR
MADDE 39:

Diğer hususlar "Kurultay Genelgesi" ile düzenlenir.

 

GENEL MERKEZ BİRİMLERİ

CİHAN KURULTAYI
MADDE 40:

            Siyasi partiler kanunu tarafından partilerin merkez organları arasında sayılan büyük kongre, Cihan Kurultayı adı ile teşekkül ettirilir.

            Cihan Kurultayı, partinin en üst karar ve denetim organıdır. Parti teşkilâtının bütün birimleri ile her türlü Parti faaliyeti ve Parti politikası hakkında son ve kesin karar verme yetkisine sahiptir.

 

            GÖREV VE YETKİLERİ

            40.1- Partinin; Genel Başkanını ve Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçer, 
            40.2- Gerekli durumlarda, parti tüzük ve programını değiştirebilir, 
            40.3- Partinin gelir-gider ve kesin hesabını res-en incelemek veya bir belirleyeceği bir komisyona inceleterek kabul veya reddetmek, dolayısı ile Merkez Yönetim Kurulunu ibra etmek veya reddetmek.

            40.4- Partinin tüzel kişiliğinin feshine veya başka parti ile birleşmesine karar vermek, fesih veya birleşme nedeniyle hükmi şahsiyetin sona ermesi halinde mallarının tasfiyesi ve intikal şekli ve yerini karara bağlamak,
            40.5- Kanunlar, Parti Tüzük ve Parti Programı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konular ile kamu faaliyetleri ve Parti politikası hakkında, genel nitelikte olmak şartıyla temenni kararları veya bağlayıcı kararlar almak.

            40.6- Parti yararı ve ilgilinin özel durumu itibarıyla gerek görülmesi durumunda, her kademedeki disiplin kurulunca verilen cezaları affetmek,

            40.7-    Gündeminde yer alan konuları müzakere edip karara bağlamak, Cihan Kurultayının yetki ve görevidir.

            40.8- Kanun ve tüzükte verilen diğer görevleri ifa etmek, 

 

            İlk Cihan Kurultayının yapılmasına kadar Kurucular Kurulu Cihan Kurultayının yetkilerine sahiptir.

 

CİHAN KURULTAYI DELEGELERİ
MADDE 41:

Cihan Kurultayı, il kurultaylarınca seçilmiş delegeler ile tabii delegelerden oluşur.

            41.1-SEÇİLMİŞ DELEGELER
            Seçilmiş üyeler TBMM üye tam sayısının iki katı kadardır. 
            Cihan Kurultayı, il kurultaylarında tüzüğe göre seçilen delegeler ile tabii delegelerden meydana gelir. Seçilmiş delege sayısı 1100'ü geçemez. Toplam kayıtlı üyelerin 1100’den az olması halinde bütün üyeler büyük kurultay üyesidirler. Kayıtlı üyelerin 1100’ü aşması halinde delegelerin illere dağılımı, şu şekilde yapılır; Her ilin demokratik temsili için teşkilatlanması yapılan her ile 3 delege hakkı tahsis edilir. Tahsis toplamı 1100 sayısından düşülür. Geriye kalan delege sayısı şu şekilde belirlenir;

            Toplam üye sayısının, kalan boş delege sayısına bölümü ile bir delegeliğe düşen üye sayısı belirlenir. İllerin üye sayısı bu sayıya bölünerek illere düşen delege sayısı belirlenir. Bu işlemlerde kesirler dikkate alınmaz. Bu işlem sonucunda artan delegelik olması halinde bu delegelikler, bölme işlemi sonucunda en yüksek kalana sahip ilden başlanarak illere dağıtılır.

            Bulundukları görev gereği kurultayın doğal üyesi niteliği taşıyanlar, illerden delege olarak seçilemezler.

 

            41.2-TABİİ DELEGELER
            - Genel Başkan, 
            - Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, 
            - Merkez Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri, 
            - Parti mensubu bakanlar ve milletvekilleri, 
            - Üyeliği devam etmek kaydıyla kurucu üyelerdir.

            Kurucu üyeler, seçilmiş delegelerin % 15'inden fazla olmamak kaydıyla, üyelikleri devam ettiği müddetçe, ilk Cihan Kurultayı dâhil Cihan Kurultaylarının tabii üyesidirler. Genel Başkanlık, MYK üyeliği, MDK üyeliği, bakanlık ve milletvekilliği nedeniyle tabii delege olanlar dışında kurucuların sayısı seçilmiş delegenin % 15'inden fazla ise, bu kurucular arasından delege olacaklar kura ile belirlenir. Tabii üyeler delege seçimlerine girmezler. 

 

OLAĞAN TOPLANTI ZAMANI VE GÜNDEMİ
MADDE 42:

            Cihan Kurultayını olağan toplama yetkisi Merkez Yönetim Kurulu’na aittir. MYK, iki yıldan az, üç yıldan fazla olmamak kaydıyla Cihan Kurultayını toplamak zorundadır. İlk Cihan Kurultayı kuruluştan sonraki iki yıl içinde yapılır. Bu kurultayı toplama görevi Kurucular Kurulunun ve Genel Başkanındır. Üyeliği sona eren kurucuların Cihan Kurultayı üyelikleri de düşer.

Cihan Kurultayının gündemini MYK tespit eder.

 

DELEGE LİSTESİNİN ONAYI, İLANI VE LİSTEYE İTİRAZ
MADDE 43:

            Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, seçilmiş ve tabii delegeler belli olacak şekilde, Cihan Kurultayı delege listesini ve gündemi, yetkili kılınmış seçim kuruluna kurultaydan 15 gün önce vermek suretiyle tüzüğün 29 ve 30. maddelerinde belirtilen askı ve işlemleri, Cihan Kurultayı açısından aynen ikmal eder.

            Yetkili seçim kurulunca onaylanarak kesinleşen liste, Cihan Kurultayının delege yoklama çizelgesini oluşturur.

            Cihan Kurultayının toplanacağı gün, yer, saat ve gündem ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar kurultaydan en az 15 gün önce partinin resmi web sitesinden veya gazete aracılığı ile veya yazılı-görsel medya aracılığı ile, biri veya bir kaçı vasıtası ile ilan edilir. İlan edilecek kanalı MYK belirler.

            İlan edilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı en az 1 gün sonra aynı gündemle yapılır. Bu husus delegelere aynı usulle duyurulur.

 

CİHAN KURULTAYININ TOPLANMASI, AÇILIŞI VE DİVANIN OLUŞMASI 
MADDE 44:

            Cihan Kurultayı delege toplam sayısının salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Kurultay başlamadan önce toplantı nisabının varlığı, yoklama cetvelindeki imzalar sayılmak suretiyle Genel Başkanın görevlendirdiği bir MYK üyesi ve en az iki delegenin imzasını taşıyan bir tutanakla tespit edilir.

            İlk toplantıda yeterli katılım olmaması halinde, ikinci toplantı katılanlarla yapılır. Kurultayın açılışı Genel Başkanın görevlendireceği MYK üyesi tarafından yapılır.

            Açılışın ardından Divan Heyeti seçimine geçilir. Divan; divan başkanı, iki divan başkan yardımcısı ile yeteri kadar kâtip üyenin kurultay delegeleri tarafından seçilmesi ile oluşur.

            Divan için aday tekliflerini açılışı yapan MYK üyesi alır. Tek liste teklifi var ise, oylaması açık yapılır. Divan için birden fazla liste teklifi olması halinde divan; delege tam sayısının onda birinin yazılı istemi veya açılışı yapan üyenin gerek görmesi halinde gizli oyla seçilir. Böyle bir durumda, gizli oylamanın gerektirdiği tedbirler derhal alınır ve üç kişiden az olmayan yeterli sayıda sandık kurulları ve sayım ve tasnif kurulları ad çekme yöntemi ile oluşturulur.

            Kurultayda kararlar, tüzükte yazılı istisnai durumlar hariç olmak üzere, oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

 

DİVANIN YETKİ VE GÖREVLERİ
MADDE 45:

            Kurultayı Divan Başkanı yönetir. Divanda kararlar çoğunlukla alınır. Eşitlik olması halinde divan başkanının katıldığı görüş uygulanır.

            Kurultayın düzen ve ahenk içinde yürütülmesi, tüzük, yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini temin için gerekli önlemleri almak ve düzeni sağlamak, kurultay gündemini icra etmek, tutanağı düzenlemek ve muhafaza etmek, kurultay divan başkanı ve divan üyelerinin yetki ve görevidir.

            Kurultay divanını, divan başkanı temsil eder. Siyasi Partiler Kanunu'nun 4. kısmında yazılı yasaklara aykırı konuşma yapan veya davranışta bulunan herkese, divan başkanı derhal müdahale ederek delege olanların oy hakkı saklı kalmak kaydıyla, salondan çıkarmak gibi gerekli önlemleri alır.

            Gerekli olması halinde toplantıya ara verir, dinleyici yerlerinin boşaltılmasını temin ederek, düzeni sağladıktan sonra kurultaya kaldığı yerden devam edilir.

            Kurultaylarda aday olan engelliler için kendilerini ifade edecek imkânlar ve ayrıca işitme engelliler için tercümanlık gibi hizmetler, imkânlar ölçüsünde sağlanır.

            Divan başkanı, divan üyeleri tarafından onaylı kurultay tutanak örneğini ekleri ile birlikte Genel Başkana teslim eder.

 

CİHAN KURULTAYININ YAPILIŞI, MÜZAKERELER VE KARARLAR
MADDE 46:

            Cihan Kurultayında divanın teşkilinden sonra, açılış konuşması için Parti Genel Başkanı’na söz verilir. Genel Başkan yoksa, Genel Başkanlığa vekâlet eden üye açılış konuşmasını yapar.

            Daha sonra Merkez Yönetim Kurulunun faaliyet raporu Genel Başkan tarafından görevlendirilen bir üye tarafından okunur.

            Kurultay görüşmeleri gündemdeki sıraya göre yapılır. Gündemdeki sıranın değiştirilmesi veya bir konunun gündeme alınması kurultay kararına bağlıdır. Gündem değişikliği taleplerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için, taleplerin yazılı olarak, kurultay açılışını yapan üyesine veya gündemin okunmasından hemen sonra divan başkanlığına verilmiş olması zorunludur.Gündem üzerinde fikir birliği sağlanınca, divan başkan gündemin bu hâliyle kabulünü açık oylamaya sunar.

            Görüşmeler, gündem sırasına göre ve söz isteği sıraları tespit edilerek yürütülür. Parti Genel Başkanına, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile komisyon başkanları veya sözcülerine öncelik tanınır.

            Kurultayda bulunan ve delege olmayan misafirlere söz ve konuşma hakkı kurultay üyelerinin kabul oyları ile tayin olunur.

            Faaliyet raporunda muhalefet şerhi bulunmayan MYK üyesi, faaliyet raporu aleyhine söz alamaz ve konuşamaz.

            Tüzük ve programda değişiklik yapılmasına ilişkin veya partinin genel siyasetini ilgilendiren konulardaki gündem maddesi tekliflerinin müzakereye açılabilmesi için, bu tekliflerin, genel başkan veya MYK üyelerinin tamamı veya Cihan Kurultayı delegelerinin en az % 20’si tarafından önerilmiş olması gerekir.

            Kanun, Parti Tüzüğü ve Parti Programı çerçevesinde, toplumu ve devleti ilgilendiren konular ile kamu faaliyetlerine ilişkin parti politikasının oluşturulmasına dair teklifleri karara bağlamak için, bu tekliflerin hazır bulunanların en az üçte biri tarafından yapılmış olması şarttır.

            Siyasi Partiler Kanunu'nun 14. maddesinin son bendinin ikinci cümlesinde yer alan konularla ilgili müzakere şartı oluşan teklifler, Cihan Kurultayının seçeceği bir komisyonda görüşüldükten sonra komisyon raporu ile birlikte incelenir ve karara bağlanır.

            Seçimler, gündemin 'kapanış' şeklindeki son maddesi hariç gündemin en son maddesi olarak yapılır.

            Kurultay için tek bir gün öngörülmüş ise kurultay, gündem maddeleri bitinceye kadar aralıksız devam eder.

            İşin önem ve niteliği itibariyle gündemde komisyon kurulmasına yer verilmiş veya usulüne uygun teklifle komisyon kurulması gündeme alınmış ise divan, genel başkanın konuşmasından önce genel kurulda aksine bir karar alınmazsa, beşer kişiden oluşacak komisyon üyelerinin seçimini açık oylama ile gerçekleştirir. Her komisyon bir başkan, bir sözcü ve bir raportör seçerek çalışmasını yapar.

            Komisyonların çalışma zamanı, gündem maddelerinin görüşülmesini aksatmayacak şekilde divan kurulu tarafından belirlenir. Belirlenmiş sürede raporun hazırlanıp sunulmamış olması, tek başına kurultayın uzaması nedeni olarak öne sürülemez.

            Komisyonlar, üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Her delege, çalışmaları aksatmayacak şekilde komisyon çalışmalarına katılıp görüş beyan edebilir. Komisyon belli edilmiş süre içinde raporunu hazırlar ve genel kurula sunulmak üzere kurultay divan başkanlığına teslim eder. Komisyon raporları görüşülür ve oylanır.

            Genel kurulca kabul edilen komisyon raporları, genel kurul kararı niteliği kazanır ve yürürlük tarihi ile ilgili başka bir karar yoksa genel kurulda kabul edilmesiyle birlikte yürürlüğe girer.

            Cihan Kurultayı çalışmalarıyla ilgili olarak MYK, belli konuların daha önce oluşturulacak komisyonlarca incelenmesini ve rapora bağlanmasını kararlaştırabilir. Bu takdirde ilçe, il, merkez ve yan kuruluşları temsil edecek şekilde Cihan Kurultayı delegesi sıfatını taşıyanlar arasından Merkez Yönetim Kurulu’nca 5 kişilik komisyon oluşturulur.

            Komisyonlar bu şekilde oluşturulmuş ise, genel kurulda sadece raporların müzakeresi ve oylaması yapılır.

            Cihan Kurultayının karar yeter sayısı hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. Oylarda eşitlik hâlinde Genel Başkan’ın oyu doğrultusunda karar alınır.

            Genel başkan, Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulunun seçimleri yargı gözetim ve denetimi altında gizli oy, açık tasnif esasına göre kurultay delegelerince yapılır. Yetkili seçim kurulu başkanı, tüzüğün 34. maddesinde belirtilen nitelik ve sayıda yeteri kadar sandık seçim kurulu oluşturur.

 

ADAYLIK, SEÇİMLER VE OY KULLANIMI 
MADDE 47:

            Seçimler, gizli oy ve açık tasnif esasına göre, tüzük, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak yargı gözetim ve denetiminde yapılır.

            Seçim kurulu başkanı, bir başkan ve iki üyeden oluşan yeteri kadar sandık kurulu oluşturur. Kurul başkanı ile bir üye memurlardan, diğer üye ise aday olmayan üyeler arasından seçilir. Her sandık için aynı şekilde ve sayıda yedek sandık kurulu belirlenir. Sandık kurulu başkanının yokluğunda, memur üye sandığa başkanlık eder.

            Kurultayda yapılacak seçimler, ara verilmeksizin sonuçlanıncaya kadar devam eder.

         Cihan Kurultayında, seçimlerde kural, tek listedir (blok liste).

            Blok liste ile yapılacak seçimlerde, kullanılacak oy pusulası, Genel Başkanlık adayını, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu organları için hazırlanır. Bu oy pusulasında Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin kuruluna seçilecek üye sayısı kadar asıl üye adayı ile seçilmesi gereken yedek üye sayısı kadar aday yer alır.

            Genel Başkanlığa aday olan kişi, MYK asil ve yedek üyelerinin ve MDK adaylarının isimlerinin ve parti üye numaralarının yer aldığı listeyi hazırlayıp, oy pusulası olarak hazırlanması üzere divan başkanlığına verirler. Bir adayın ismi yönetim veya disiplin kurullarının asil veya yedek üyeliklerinden sadece birine yazılabilir.

            Kurultay Divan Başkanlığı kendisine iletilen her blok listeye geliş sırasına göre bir numara verir. Divan Başkanlığı başvuru süresinin sonunda kendisine usulüne uygun şekilde iletilen listeleri yeterli sayıda bastırarak oy pusulası olarak kullanılmak üzere İlçe Seçim Kuruluna mühürlettirir.

            Adaylar, blok listelerden yalnızca birinde yer alabilirler. Bir adayın birden çok listede yer alması halinde, divan başkanlığı o adaya hangi listede yer almak istediğini -pusulalar hazırlanmadan önce- sorar ve aday hangi listede yer almak istiyorsa o listede pusulaya konulur. Aday herhangi bir tercih belirtmezse ilgili listelerde adaylığı işleme konulmaz.

            Genel Başkan adaylarının sunacağı blok listelerdeki adaylık sayıları eksiksiz olmak zorundadır. Blok listelerde yönetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyelikleri için tam sayıda aday gösterilmek zorunlu olup, eksik listeler divan başkanlığınca kabul edilmez ve oy pusulasına dönüştürülmez.

            Blok listeler dışında bireysel olarak asil ve yedek üye adayı olarak başvuruda bulunulamaz.

            Blok liste oluşturan her üye yönetim kurulu başkanlığına aday olabilir.

            İlçe Seçim Kurulunun mühürlediği listeler oy pusulası niteliği kazanır. Listeler oy verme paravanına yeterli sayıda konulur. Oy kullanan üye, organlarda görev yapmasını tercih ettiği listeyi zarfın içine koyarak zarfı oy sandığına atar. Üye, blok listeden hiç bir ismin üzerini çizemez. Bu gibi durumlarda oy geçersiz sayılır.

            Bir zarftan iki blok liste çıkması halinde oy geçersiz sayılır.

            Kurultaylarda adaylık başvuruları ve blok listeler, divan kurulu oluştuktan sonra belli edilmiş süreler içerisinde divan başkanlığına yapılır. Divan başkanlığı, gündemin 'seçimler' maddesinde veya daha önce aday başvurularının en son ne zamana kadar yapılabileceğini ilan eder ve ilan edilmiş saat gelince aday başvuruları için sürenin dolduğunu, varsa bu başvuruların derhal yapılması gerektiğini tekrar duyurur ve daha sonra yapılacak aday başvurularını işleme koyamayacağını ilan eder.

            Divan başkanlığı, aday başvurularını veriliş sırasına göre ayrı ayrı okumak suretiyle kurultay genel kurulunun bilgisine sunar. 

            Listelerin kesinleşmesinin ilanından sonra ve seçim süresince yapılacak yazılı çekilme beyanları, sayım dökümde nazara alınmaz. Ancak bunlardan seçilen olursa, istifa etmiş sayılır.

            Sayım döküm sonucunda geçerli oylardan en çok oylanmış olan blok liste Genel Başkanlığı ve organ seçimlerini kazanmış sayılır.

            Genel Başkan ve organ seçimleri için blok listelere adları yazılan aday isimlerinin baş tarafına kare veya daire oluşturulmasına gerek yoktur. Adaylar, listede aday olarak gösterilen yere seçilmiş olurlar. 

            Seçim sonuçları, sandık seçim kurullarınca açıklanır ve bu sonuçlar kurultay tutanağına geçirilir. Kurultay tutanakları, kurultay başkanlık divanınca en az üç suret düzenlenerek yeni

seçilen yönetim kuruluna verilir. Bu tutanakların bir sureti bir üst kademeye gönderilir.

            Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.

            Cihan Kurultayı delegesi olsun veya olmasın, kayıtlı her üye, genel başkanlığa aday olabilir ve blok liste sunabilir. Ancak mevcut genel başkan hariç, genel başkanlığa aday olunabilmesi ve blok liste sunabilmesi için, üye tam sayısının en az %20'sinin yazılı önerisi gerekir. Bu öneri noter, divan başkanlığı veya divan başkanlığının görevlendireceği üyenin gözetiminde imzalanır. Birden fazla genel başkan adayını, aday göstermek için öneride bulunanların imzaları geçersiz sayılır. Mevcut genel başkan, genel başkanlığa tekrar aday ise delege öneri şartı mevcut genel başkan için uygulanmaz.

            Bir üyenin, genel başkan adayı olabilmesi veya aday olarak önerilebilmesi için; milletvekili olabilme şartlarına sahip olması, aday olacağı Cihan Kurultayından en az bir önceki olağan kurultay tarihi itibariyle parti üyesi olması (ilk olağan genel kurul hariç) ve bu sürede başka partilerin üyesi, aday adayı ya da adayı olmamış olması, partili üyelerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen tüzüğün ilgili  maddelerine aykırı davranmamış olması gerekmektedir.

            Genel Başkan ve sundukları blok listeleri genel kurula katılan üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan genel başkan adayı ve sunduğu blok liste seçilir.

 

SEÇİMLERE İTİRAZ 
MADDE 48:

            Seçimin devamı sırasında yapılan işlemlere seçim sonuçlanıncaya kadar, seçim sonuçlarına ise tutanakların düzenlenmesinden itibaren 2 gün içinde, yetkili ve görevli seçim kuruluna itiraz edilebilir.

            Bu itiraz aynı gün hâkim tarafından karara bağlanır. Seçim kurulunun kararı kesindir.

Hâkimin kararı, seçimlerin iptali ve yenilenmesi yönünde ise, seçimler için belirleyeceği günde, kurultay kesinleşmiş aday listelerine göre sadece seçimler yapılır.

 

SONUÇ VE TUTANAKLARININ İLGİLİ YERLERE BİLDİRİLMESİ
MADDE 49:

            Seçim kurulunca ilan edilen seçim sonuçları ile kurultaya ait bütün tutanak ve belgeler, kurultay divan üyelerinin imzalarını taşıyan bir tutanağa bağlanarak divan başkanı tarafından dizin listesi ekinde parti genel başkanına tevdi olunur.

 

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY
MADDE 50:

            Büyük Kurultay, olağanüstü toplantıya, Genel Başkan veya Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunluğu kararı ile yahut Cihan Kurultayı delegelerinin tam sayısının beşte ikisinin noterden onaylı imzalarıyla yaptıkları yazılı talep üzerine çağırılır.

            Olağan üstü toplantılarda gündem çağrıyı yapanlar tarafından belirlenir ve gündem dışında başka bir konu görüşülemez.

 

MAL BİLDİRİMİ

MADDE 51- Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, il ve ilçe başkanları ve il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri seçildikleri kurultayı takip eden iki ay içerisinde, Nereden Buldun Komisyonu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, Nereden Buldun Komisyonuna mal bildiriminde bulunurlar.

 

MERKEZ YÖNEİTM KURULU (MYK)

MYK SEÇİMİ VE ÇALIŞMA ESASLARI
MADDE 52:

            MYK, Cihan Kurultayından sonra partinin en üst karar ve yönetim organı olup Cihan Kurultayınca gizli oyla seçilen 15 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.

            MYK'nın görev süresi, bir sonraki seçimli kurultaya kadardır. Kurul üyeliklerinde boşalma olması halinde, sıradaki yedek üye davet edilir.

            Genel Başkan, MYK'nın başkanıdır. Genel başkanın yokluğunda, genel başkanın belirleyeceği genel başkan yardımcısı MYK'ya başkanlık eder.

            MYK, kanun ve tüzükte yer alan toplantı ve karar yeter sayısı ile oylama şekline ilişkin istisnai durumlar dışında, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamalar, gizlilik kararı alınmamış ise, açık oylama şeklinde yapılır. Açık oylama sonucunun eşit olması halinde, genel başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır. Gizli oylama sonucunun eşit olması halinde, oylama iki kez daha tekrarlanır. Eşitlik bozulmaz ise, sonraki toplantıda konu bir kez daha oylanır. Eşitlik yine bozulmazsa, oylama konusu reddedilmiş sayılır.

            MYK, ayda bir olağan toplantı yapar. Toplantıların yeri, zamanı ve toplantı gündemini Genel Başkan belirler. Genel Başkan gerekli gördüğü hallerde Merkez Yönetim Kurulunu olğanüstü toplantıya da çağırabilir. Olağan üstü toplantının tarihi ile yer ve zamanı üyelere duyurulur.

            Bir yıl içinde peş peşe 3 veya bir yıl içinde 5 kez özürsüz olarak toplantılara katılmayan üye, kurul üyeliğinden istifa etmiş sayılır. Bu durumun kurulca tespitinden sonra üyelik boşalmasına ilişkin tüzük hükmü uygulanır.

            MYK gündem esasına göre müzakereler yapar, kararlar alır. Kurul üyelerinin her biri, gündem teklifinde bulunabilir. İtiraz olması halinde yapılacak oylama sonucuna göre gündeme alınır.

 

MYK'NIN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 53:

            a-Partinin tüzük ve programını ve Cihan Kurultayı kararlarını uygulamak, uygulatmak.

            b- Anayasa, siyasi partiler ve seçim kanunları ile Parti Tüzük, Program ve politikaları doğrultusunda Partinin bütün teşkilât birimlerinin sevk ve idaresine ilişkin kararlar almak,

            c-Teşkilatın uyum içinde, verimli ve etkin çalışmasını sağlamak,

            ç- Gerek görülen yerlerde teşkilat kurmak, kurmaya yetki vermek ve feshetmek, işten el

çektirmek, teşkilâtı bir bütün hâlinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak, partinin ilke ve hedeflerini tanıtıp yaymak için her türlü çalışmaları planlamak, uygulamak ve uygulatmak,

            d- Henüz teşkilat kurulmamış il, ilçe ve beldelere temsilci tayin etmek, tayin ettiği temsilcilere atandıkları yerde teşkilat kuruluncaya kadar teşkilat yönetim kurullarının yetkilerine paralel yetkiler vermek,

            e-Teşkilatın çalışma ve faaliyetlerinin planlamasını ve ilgili birimlerce uygulanmasını takip etmek ve bu işler için gereken bütçeleri onaylamak,

            f-Lüzumlu dokümanları hazırlamak, hazırlatmak, yürürlüğe koymak, gerekli gördüğü alanlarda uzmanlık grupları kurmak, bu grupların çalışma usul ve esaslarını belirlemek veya bu hususlarda Genel Başkan'a yetki vermek,

            g- CİTAM kurmak ve koordine etmek için Genel Başkan'a yetki vermek.

            ğ -Ülke ve dünyadaki belli sorunlar hakkında ortak görüş belirlemek, bu görüşleri kamuoyuna açıklamak, bu anlamda gerekli olması halinde akademik çevreler, sivil toplum örgütleri, genel merkez ve taşra teşkilatlarıyla ortak çalışmalar ve toplantılar yapmak,

            h-Bütün seçimlerle ilgili gerekli kararları almak, milletvekilliği, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisleri için  adaylık usullerini belirlemek, adaylık başvurusunda bulunmuş olanlar hakkında yetkilerini kullanmak,Seçimlerle ilgili her tür seçim çalışma yöntem ve stratejilerini belirlemek, seçim çalışmalarını ve seçimleri sevk ve idare etmek, ettirmek,

            ı- Hükümet kurulması, kurulacak hükümete ortak olunması veya hükümetten çekilmeye karar vermek,

            i- Tüzükte ve Siyasi Partiler Kanununda gösterilen esaslar dahilinde parti gelirlerini artırmak için gerekli tedbirleri almak ve çalışmalarda bulunmak,

            j-Çalışma raporu, yıllık bütçe ve uygulanan bütçenin kesin hesap ve bilançoları ile diğer gündem maddelerini inceleyip onaylamak ve Cihan Kurultayına sunmak, il ve ilçe teşkilâtlarına ait faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesapları süresi içinde inceleyerek onaylanmalarını ve birleştirilmelerini sağlayarak, Cihan Kurultayının onayına sunulmasına karar vermek,

            k-Partinin çalışma ve amaçlarına uygun olarak taşınır ve taşınmaz mal alımına, satımına, işletilmesine, mevcut varlıkları üzerinde lehte veya aleyhte her tür ayni veya borçlandırıcı takyitler oluşturulmasına karar vermek,

            l-Zorunlu nedenler dolayısıyla Cihan Kurultayının toplanamadığı hallerde, partinin hukuki varlığını sona erdirmek, tüzük ve program değişiklikleri hariç, gerekli görülen bütün kararları almak,

            m-Genel başkanın teklifi üzerine Başkanlık Divanı ile alt kademelerdeki yönetim kurullarının üye sayısını belirlemek, gerektiğinde artırmak veya azaltmak,

            n-Partinin kanunlar çerçevesinde uluslararası kuruluşlara üyeliğini ve tüzüğün ilgili maddesine göre yurt dışı temsilcilik konularını karara bağlamak,

            o- Tüzükte öngörülen ve parti içi faaliyetleri düzenleyen yönetmelik tasarılarını karara bağlamak, genel başkan tarafından yayınlanan genelgeleri onaylamak.

            ö-Siyasi partiler ve seçim kanunları ile diğer ilgili mevzuatın, partinin tüzük ve programının yasaklamadığı her alanda, partinin ve milletin hukukunun gerekli kıldığı bütün yetkileri kullanıp kararlar almak, uygulamak veya uygulatmak görevlerini yapar ve yetkileri kullanır.

 

GENEL BAŞKAN

GENEL BAŞKAN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRESİ
MADDE 54:

            Genel Başkan, Cihan Kurultayı tarafından bu tüzüğün 47. maddesinde yazılı usulle en çok üç yıl için seçilir.

            Genel Başkanlığın her hangi bir sebeple boşalması halinde MYK kendi üyeleri arasından bir Genel Başkan Vekili seçer. Ve en geç 45 gün içinde Cihan Kurultayı, seçimler yapılmak üzere toplantıya çağırılır.

 

GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 55:

            Partiyi temsil yetkisi Genel Başkana aittir. Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak şartıyla hükmi şahsiyet adına dava açma, davada husumet, sulh ve ibra yetkisi Genel Başkana veya kendi adına görevlendireceği üye veya üyelere aittir.

            Genel Başkan, disiplin kurulları hariç bütün teşkilatın ve organların tabii başkanıdır, her kademedeki teşkilatı bir arada veya ayrı ayrı toplantıya çağırabilir.

            Genel başkan yardımcıları arasında görev bölümü yapar.

            İl disiplin kurullarınca verilen cezaları, gerekli gördüğü hallerde affedebilir.

            Ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik ve diğer muhtelif güncel konularına ilişkin partinin görüş ve politikasını oluşturur, basın açıklamalarını yapar, ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunur.

            Her kademede yürütülen parti faaliyetinin kanun, parti tüzük ve programı ile ülke ve parti menfaatlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve bu faaliyetlerde etkinliği artırmak için, denetim çalışmaları yapmak üzere parti müfettişleri tayin edip görevlendirmeler yapabilir.

            İlgili başkan yardımcısının teklifi üzerine, genel merkezde çalıştırılacak daimi personelin tayin, terfi veya işten çıkarılmalarına karar verir. Gerektiğinde bu yetkisini devredebilir.

            Her türlü parti faaliyetlerini takip ve kontrol eder. Gerekli gördüğü zaman çeşitli birim, büro ve kollar ihdas eder. Genelge ve benzeri talimatlar yayımlar.

            Hükmi şahsiyet adına yapılan işlem ve eylemlerin anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre ve partinin programında belirtilen ilkelere uygun icra edilmesini ve Cihan Kurultayı ile Merkez Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar.

            MYK üyeleri arasından genel başkan yardımcılarını seçer ve iş bölümü yapar, gerek görmesi halinde iş bölümünü değiştirir.

            Genel Başkan kanun, tüzük ve diğer mevzuatın kendisine vermiş olduğu tüm görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

            Genel başkan, danışma meclisi üyelerini ve çalışma konularını belirler.  

            Genel Başkan Cihana Kurultayına karşı şahsen sorumludur.

            Genel Başkan, yokluğunda kendisine vekâlet etmek üzere Başkanlık Divanı üyelerinden birini Genel Başkan Vekili olarak tayin eder.

 

BAŞKANLIK DİVANI

BAŞKANLIK DİVANININ OLUŞUMU VE ÇALIŞMA USULLERİ
MADDE 56:

            Genel Başkan başkanlığında çalışma yapacak Başkanlık Divanı üyeleri sayısı en az 7, en fazla 15 olmak üzere MYK üyeleri arasından genel başkan tarafından belirlenerek MYK'nın onayına sunulur. Başkanlık Divanı (BD) üyelerine (Genel Başkan Hariç) NAİP denir ve naipler alacakları görevlere göre sırası ile 1. Naip, 2. Naip sıfatlarını alırlar.

            1. Naip- Parti Genel Sekreterlik görevini yürütür.

                        1. Naip MYK ve BD'nin karar tutanaklarının tanzimi, imzalattırılması ve muhafazasını sağlar. Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu ile Merkez Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanı arasındaki ilişkilerde gerekli idari hizmetlerin sunulmasını temin eder. Genel Başkanın onayını almak kaydıyla Partiyi bağlayıcı demeçler vermeye ve açıklamalar yapmaya yetkilidir. Genel Merkez yazışmalarını yürütür, idari hizmetlerini düzenler, denetler ve çalışmaların gerektirdiği destek hizmetlerini sağlar. Genel Merkezin daimi kadrolarında görev yapacak personelin, tayin, terfi ve iş akitlerinin feshini Genel Başkanın onayına sunar. Genel sekreter yardımcılarının ahenk içinde çalışmalarını sağlayarak Genel Sekreterlik hizmetlerinin verimli, etkin ve sağlıklı yürütülmesini temin eder. Bu görevlerin yapılması için gerektiğinde, genel başkan tarafından , MYK üyeleri arasından,    " Sekreter Naibi" sıfatı ile gereği kadar yardımcı atanır.

            2. Naip- Parti Mali Sekreterliğini yürütür.

                        2  Naip merkez teşkilâtının muhasebe ve malî işlerini, parti gelirleri ile giderlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını, parti bütçesi ve kesin hesabının hazırlanmasını, menkul ve

gayrimenkullerin ilgili mevzuat hükümlerine göre sevk ve idaresini, üçüncü şahıslarla yapılacak ve mali sorumluluk yükleyen sözleşmelerin parti menfaatleri ve mevzuata uygun olarak tamamlanmasını, il teşkilâtlarının muhasebe ve malî işlerinin denetimini gerçekleştirir.

            3. Naip- Parti Teşkilatlanma sekreterliğini yürütür.

            4. Naip- Hukuk ve Seçim İşleri sorumluluğunu yürütür.

            5. Naip- STK ve Mesleki kuruluş ilişkilerini yürütür.

            6. Naip- İç ve dış, sosyal ve siyasal ilişkiler ve halkla ilişkileri yürütür.

            7. Naip- CİTAM ve AR-GE birimlerinin koordinasyonunu yürütür.

            Genel başkan tarafından atanacak diğer naiplere sırası ile numara verilir ve naip sıfatı ile işlerini yürütürler.

            Genel Başkan, naipler arasında iş bölüşümü yaptırabilir, naiplere başkaca görevler tevdi edebilir ve naipler arasında görev rotasyonu uygulayabilir.Naiplere yardımcı olmaları için geçici veya daimi olarak kişiler görevlendirebilir.

           

            Genel Başkan, Başkanlık Divanı üyelerini görevden alabilir, görev değişikliği yapabilir.

            Genel Başkan, Başkanlık Divanı’nın başkanıdır. Genel Başkanın yokluğunda genel başkanın görevlendireceği genel başkan yardımcısı kurula başkanlık eder.

            Cihan Kadınları ve Cihan Gençleri Başkanları davetli oldukları Başkanlık Divanı toplantılarına katılırlar.

            Başkanlık Divanı üyeleri, görevli oldukları faaliyetin kapsam ve niteliğine göre yeteri kadar yardımcı veya uzman ile birlikte çalışma yapabilirler. Yardımcı ve uzmanlar, ilgili Başkanlık Divanı üyesinin teklifi ve Genel Başkan'ın onayı ile teşkilat kademelerinde seçimle yüklenilmiş idari görevi olmayan üyeler yahut bunların dışındaki kimseler arasından tayin edilebilir.

            Atama ve görevlendirmeler konusunda MYK üyeleri ile teşkilat kademe başkanlıkları bilgilendirilir.

            Başkanlık Divanı’nın çalışma usul ve esasları, genel başkan tarafından çıkarılacak bir genelge ile belirlenir.

 

BAŞKANLIK DİVANININ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 57:

            Cihan Kurultayında alınmış kararlar ile MYK tarafından alınan kararların ve verilen görevlerin yapılmasını sağlamak,

            MYK'nın gündemini hazırlamak,

            Teşkilat içi eğitim programlarını gerçekleştirmek, parti eğitim işlerini düzenlemek,

            Genel Merkez ile guruplar ve tüm teşkilat kademeleri arasında temas ve bağlantıyı temin etmek,

            Partinin; hükümet, diğer partiler, çeşitli resmi veya sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlar ile olan ilişkilerini düzenlemek, temasları gerçekleştirmek,

            Partinin program ve ilkeleri çerçevesinde yeni durum ve gelişmeler karşısında partinin duruş ve görüşünü saptamak ve genel başkana sunmak,

            Parti tüzüğü ve MYK’nın kararları çerçevesinde her kademe teşkilatın kurultaylarını zamanında ve usulüne uygun yaptırmak, takip etmek

            Tüzüğe göre MYK kararını gerektiren konu ve talepler hakkında, Başkanlık Divanı görüşünü açıklayan bir rapor ile konuyu MYK gündemine getirmek,

            Partinin muhtelif teşkilât ve kademelerinin kurulması ve kaldırılması ile çalışmalarında uyum ve iş birliğini sağlamak.

            Partinin program, amaç ve ilkelerinin duyurulması, yayılması ve benimsetilmesi için gerekli tedbirleri almak.

            Teşkilatın çalışmalarının yönlendirilmesini sağlamak, talep ve önerilerini değerlendirerek karara bağlanmak,

            Partinin kanunlara uygun faaliyette bulunmasını sağlamak,

            Parti Tüzük ve Programı ve partinin politikaları doğrultusunda seçim bildirgelerini hazırlamak,

            Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve medya ile ilişkilerini sağlıklı şekilde yürütmek.

            Başka partilerden gelen işbirliği ve görüşme talepleri ile görüş ve önerileri değerlendirmek.

            Tüzükte öngörülen yönetmelikleri hazırlanmak,

            Partinin seçime hazır bulundurulması için gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak,

            Partinin amacına uygun olarak gelir elde edilmesi ve harcama yapılması ve bunlara ilişkin esasların hazırlanması çalışmalarını yapmak,

            Partinin faaliyet raporu ile yıllık bütçesini ve uygulanan bütçenin kesin hesap ve bilançolarını, Cihan Kurultayına sunulmak üzere MYK'nın onayına sunmak,

            Tüzükle verilmiş tüm yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak, Başkanlık Divanı’nın görev ve yetkileridir.

            Genel Başkan Yardımcıları'nın bakacakları ve yapacakları iş ve faaliyet alanları, bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile aralarındaki çalışma düzen ve koordinasyon, Genel Başkan tarafından yapılacak iş bölümü talimatında ve tüzüğe göre çıkaracağı genelgede gösterilir.

 

1. NAİP (GENEL SEKRETER)

MADDE 58:

            1. Naip, Merkez Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanı’nın toplantı tutanaklarını düzenler, kararları zapta geçirir, imza edilmelerini sağlar ve uygulanmalarını takip eder. Genel merkezin gelen-giden her türlü evrak işleri ile yazışmalarının düzenlenmesinden, Merkez Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanı’nın gündemlerinin hazırlanmasından ve takibinden sorumludur.

            1. Naip, davacı veya davalı olarak her tür yargı merciinde, özel veya resmi daire, kurum ve kuruluşlarda, gerçek kişiler ile özel veya resmi tüzel kişiliklerle olan ilişkilerde genel başkan adına bizzat veya vekille partiyi temsil eder,

            1. Naiplik, genel evrak kaydının tutulduğu birim olarak, yazışma ve haberleşme ünitesidir. Partinin bütün resmi ve iç yazışmaları, 1. Naipin gözetim ve denetimi altında 1. Naiplik Birimi aracılığıyla yapılır.

            1. Naip, arşivin düzeninden ve sağlıklı tutulmasından sorumludur.

 

2. NAİP (MALİ SEKRETER)
MADDE 59:

            2. Naip -Merkez Teşkilatı'nın bütün mali işlerini, harcamalarını, gelirlerin tahsilini, muhasebe esaslarına göre gerçekleştirmek ve bu işlere nezaret etmek, mali sözleşmelerin usulüne ve mevzuata uygun olarak yapılıp icra edilmesini sağlamakla yetkili, görevli ve sorumludur.

            2. Naip Siyasi Partiler Kanunu'nun 73 ve 74. madde gereklerine uygun olarak, teşkilatın yıllık bütçesi ile bilançolarını, gelir ve gider cetvelleri ile kesin hesabını hazırlayarak MYK tarafından karara bağlanmak üzere Başkanlık Divanı’na sunar. Bütçe işlemlerinin zamanında yapılmasını ve ilgili yerlere tevdi edilmesini takip eder ve gerçekleştirir.

            2. Naip tarafından teklif edilen ve Genel Başkan tarafından uygun görülerek, Merkez Yöneitm Kurulu’nca atanan Genel Muhasip;

            2. Naip'in haiz olduğu yetkileri ona vekâleten kullanır. Genel Muhasip, partinin muhasebe işlerine ait harcama evraklarını, 2. Naip ile onun yokluğunda 2. Naipin vekâlet verdiği Başkanlık Divanı üyelerinden birisi ile birlikte imza eder.

            Yükümlülüklere girişmek, bankalardan para çekmek, bir mal veya hak üzerinde tasarrufta bulunmak ya da bu konularda temsil yetkisi vermek için Genel Merkezde 2. Naip ile Genel Muhasibin, il ve ilçelerde başkanla muhasip üyenin, başkan bulunmadığı zaman sekreter üye ile muhasip üyenin imzaları zorunludur.

 

DANIŞMA MECLİSİ
MADDE 60:

            Genel Başkan, ihtiyaç duyduğu her konuda çalışmalar yaptırmak amacıyla, üyeler arasından veya dışarıdan yeteri kadar uzman kişileri, Danışma Meclisine danışman olarak atayabilir. Bu şekilde istihdam olunan danışmanlar, genel başkanın belirleyeceği gündeme göre çalışmalar yapar, yetkili organlarca alınacak kararların alt yapısını oluştururlar. Danışma meclisi üyeleri, Genel Başkan'ın davetine göre MYK ile Başkanlık Divanı toplantılarına, oy hakkı olmaksızın, katılabilirler. Danışma Meclisi üyelerinin ücret ve sosyal hakları, Başkanlık Divanı’nca kararlaştırılır ve parti bütçesinden ödenir.

            Danışma Meclisi, Genel Başkan tarafından atanan en az 10 kişiden oluşur. Danışma meclisine parti üyeleri arasından veya dışarıdan atama yapılabilir.

            Genel Başkan Danışma Meclisi atamalarını yaparken yaş ortalamasının 45 olmasını göz önünde bulundurarak atama yapar. Her seçim döneminin ardından, aynı genel başkan seçimi kazanmış olsa dahi Danışma Meclisi tekrar teşekkül ettirilir. Danışma meclisinin yaş ortalaması kontrolü her 18 ayda bir yapılır ve yaş ortalaması 45'i geçmişse, ortalama tekrar 45 yaş altına düşürülecek şekilde meclis üyesi atamaları yapılır.

            Danışma Meclisinin görevi partinin amaç ve ilkeleri doğrultusunda, ülke meselelerine çözüm üreten rapor ve programlar hazırlamak, partinin tanıtım ve eğitim programları ve çalışmalarına destek vermek, TBMM’deki yasama faaliyetlerini izlemek ve katkı sağlamak, Genel Başkan ve MYK tarafından intikal ettirilen konularda çalışma yapmaktır.

            Danışma Meclisinde herhangi bir nedenle boşalan üyelikler için Genel Başkan atama yapar.

           

DİSİPLİN KURULLARI

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 61:

            Siyasi Partiler Kanununa ve ilgili diğer kanunlara, tüzük, yönetmelik ve yönergelere, yetkili organların kararlarına ve talimatlarına aykırı davranışta bulunanlar hakkında disiplin soruşturması yapmak ve karar vermek üzere İl Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Meclis Grup Disiplin Kurulu kurulur.

            Disiplin Kurulunun görev süresi müteakip kurultaya kadar devam eder. Üyeliklerde boşalma olması hâlinde yedekler sıra ile göreve çağrılır.

            Disiplin kurulları, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır, hazır bulunanların çoğunluğu ve gizli oyla karar verir. Ancak, partiden kesin çıkarma kararları için üye tam sayısının çoğunluğunun kararı gereklidir.

            Disiplin Kurulu üyeleri; eşleri, birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hısımları ile aynı kurulda görev alamazlar ve bunlarla ilgili toplantılarda oy kullanamazlar.

            Disiplin kurulları kendilerine tevdi edilen bir mesele ile ilgili olarak en geç 15 gün içinde takibat başlatmak ve konuyu en geç iki ay içinde görüşerek karara bağlamak zorundadır. Aksi halde konu, takibat yapılan kişinin lehinde kesinleşmiş sayılır.

            Disiplin kurulları, işlenen fiile uygun olarak Tüzükte öngörülen cezayı verir. Disiplin organlarınca verilen cezalara ilişkin kararlar gerekçeleri ile beraber en geç 30 gün içinde ilgililere

tebliğ edilir.

            Disiplin Kurullarının çalışmalarına mazeretsiz üst üste üç defa katılmayan kurul üyesi istifa etmiş sayılır ve yerine sırasıyla yedekler çağırılır.
            Disiplin Kurulu üyeleri; kurultaylar, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki parti grubu üyelikleri ile İl Genel ve Belediye Meclisi grup üyelikleri hariç, partinin diğer organ, kurul ve görevlerinde bulunamaz, partiye bir hizmet bağıyla bağlı olamaz ve partiden herhangi bir suretle gelir sağlayamazlar.
            Bir disiplin kurulunda görev alan kimse, diğer bir disiplin kurulunda görev alamaz. Tüzüğün 65. madde hükmü mahfuzdur.
            Disiplin Kurulları, kendilerine intikal eden konular hakkında karar verirken, iddia, savunma ve delilleri değerlendirmede takdir hakkına sahiptir.

            Disiplin Kurulları alacakları kararları kaydetmek üzere bir karar defteri bulundururlar. Bu defteri tasdik ettirmeye lüzum yoktur. İfadeler ve sair evrak disiplin kurullarınca bir dosyada muhafaza edilir.

 

İL DİSİPLİN KURULU
MADDE 62:

            İl Disiplin Kurulu il kurultayında gizli oyla 3 asıl ve 3 yedek üye olarak seçilir. İl Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulunun birinci derecede bakacağı işler hariç olmak üzere, İl çevresinde kayıtlı bulunan bütün üyeler hakkında, birinci derecede disiplin soruşturması yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.

            İl Disiplin Kurulu, kendiliğinden disiplin soruşturması yapamaz. İlçe Yönetim Kurullarının gerekçeli teklifi ve İl Yönetim Kurulu’nun sevki ile ya da İl Yönetim Kurulu’nun veya İl Başkanının doğrudan sevki ile intikal ettirilen dosyaları ve konuları karara bağlar.

            İl Disiplin Kurulu, halin gerektirdiği cezayı da belirterek ilgilinin yazılı müdafaasını alır. İlgili kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, seçimlerde veya herkesin gözü önünde açıkça ya da yayın yolu ile işlenen suçlarda ise 7 gün içinde savunmasını yazılı olarak vermek zorundadır. Bu müddet içinde verilmeyen savunma nazara alınmaz.

            İl Disiplin Kurulu kararlarına karşı, bildirimden itibaren 7 gün içinde ilgili kişi veya il yönetim kurulu tarafından Merkez Disiplin Kurulu’na itiraz edilebilir. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin kurulu kararı kesinleşir.Ancak il disiplin kurulunca verilmiş ihraç kararına karşı itiraz edilmemiş olsa bile, İl Disiplin Kurulu başkanlığınca ilgili soruşturma dosyası, incelenmek üzere 15 gün içinde Merkez Disiplin Kurulu’na gönderilir. Çıkarma kararı, Merkez Disiplin Kurulu'nun onayı ile parti içi işlemler bakımından kesinleşir.

 

MERKEZ DİSİPLİN KURULU (MDK)
MADDE 63:

            Merkez Disiplin Kurulu partinin en üst disiplin kuruludur. Cihan Kurultayı tarafından Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerine ilişkin usul ve esaslara göre seçilen 7 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

            MDK birinci derece disiplin organı olarak:
            a- Kurucu Üyeler,
            b- Genel Başkan, MYK asıl ve yedek üyeleri, Naipler,
            c- İl başkanları, İl yönetim kurulları ile il disiplin kurullarının başkan ve asıl üyeleri, il ve ilçe belediye başkanları, il yan kuruluş başkanları,
            d- MDK başkanı ile asıl ve yedek üyeleri,
            e- TBMM'nin partili eski üyeleri ve eski hükümet üyeleri, hakkında birinci derecede disiplin soruşturması yapar ve parti içi işlemler açısından kesin olarak karara bağlar.

            MDK ikinci derecede;

            - İl disiplin kurullarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazları, Siyasi Partiler Kanunun 57. maddesinin hükmü saklı kalmak üzere kesin karara bağlar.

            Tüzük gereği intikal eden il disiplin kurullarının ihraç kararlarını ikinci derece disiplin kurulu olarak inceleyip, lehte veya aleyhte bozulmasına, bozmanın niteliğine göre gerekli olan cezanın tayin edilmesine, değiştirilmesine veya kaldırılmasına karar verebilir.

            İtiraz üzerine verilen kararlar, parti içi işlemler açısından kesindir.

 

TBMM GRUP DİSİPLİN KURULU
MADDE 64:

            Partinin TBMM Grup Genel Kurulu tarafından, disiplin cezası almamış üyelerden oluşan ve sayısı Grup İç Yönetmeliğince belirtilen üyelerden oluşur. Grup Disiplin Kurulu, grup üyelerinin geçici veya kesin ihracını gerekli kılan eylemlerin dışında kalan, tüzükte ve TBMM Grup İç Yönetmeliği'nde belirtilen disiplin suçlarıyla ilgili işlere bakar ve karara bağlar. 
            Tüzükte yazılı esaslar saklı kalmak kaydıyla milletvekilleri hakkında yapılacak disiplin soruşturmasının usulleri, disiplin cezası gerektiren durumlar, verilecek disiplin cezaları ve kesinleşme şartları, Grup İç Yönetmeliği'nde belirtilir.

 

MÜŞTEREK DİSİPLİN KURULU
MADDE 65:

            Müşterek Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ile Grup Disiplin Kurulundan oluşur.

            Merkez Disiplin Kurulunun başkanı, başkan yardımcısı ve sekreteri, bu kurulun başkanlık divanını oluşturur.

            Müşterek Disiplin Kurulu, TBMM Grubu üyelerinin geçici veya kesin ihraçlarını gerektiren eylemleri dolayısıyla açılmış disiplin soruşturmalarına ilk derece disiplin kurulu olarak ve milletvekillerine ilişkin olarak Grup Disiplin Kurulunun veya Merkez Disiplin Kurulunun vermiş olduğu kararlara ilgilinin itirazı hâlinde itiraz mercii olarak bakar, son ve kesin kararı verir.

            Merkez Disiplin Kurulu ile Grup Disiplin Kurulu’na ilişkin çalışma usul ve esasları, Müşterek Disiplin Kurulu için de geçerlidir.

 

DİSİPLİN KURULUNA SEVK YETKİSİ
MADDE 66:

            İl Disiplin Kurulu’na sevk yetkisi, İl Yöneitm Kurulu’na; Merkez Disiplin Kurulu’na sevk yetkisi, Merkez Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanı’na, TBMM Grup Disiplin Kurulu’na sevk yetkisi, Grup Yönetim Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanı’na aittir.

            Disiplin Kuruluna sevk kararı, yetkili kurulun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Disipline sevk etmeye yetkili kurullar, sevk kararından önce ilgiliyi dinleyip gerek gördüğü inceleme ve araştırmaları, görevlendireceği üye veya üyeleri vasıtasıyla yaptırabilir. İhbar veya şikâyet eden, sevke yetkili kurulun üyesi ise, konuyla ilgili toplantı ve müzakerelere katılamaz, kendisine inceleme ve araştırma görevi verilemez. Disiplin kuruluna sevk kararlarının gerekçeli, isnat olunan fiil ile uygulanması istenen disiplin cezasını ve nedenlerini açıklar şekilde olması mecburidir.

 

DİSİPLİN CEZALARI 
MADDE 67:

Disiplin kurullarınca verilecek disiplin cezaları şunlardır.
a- Uyarma: Üyenin yazılı olarak dikkatinin çekilmesidir.
b- Kınama: Üyenin yazılı olarak ayıplanmasıdır.
c- Geçici çıkarma: Üyenin en az 3 ay en fazla 1 yıl çalışmalara katılmama, görevinin sonlandırılması ve üyeliğinin askıya alınmasıdır.
d- Kesin çıkarma. Üyenin üyeliğinin ve parti ile olan tüm münasebetlerinin sona erdirilmesidir.

 

UYARMA CEZASINI GEREKTİREN FİİLLER
MADDE 68:

Aşağıdaki fiilleri gerçekleştiren parti üyesinin yazılı olarak dikkati çekilir.
1. Partinin çalışma bütünlüğünü bozucu hal ve hareketlerde bulunmak.
2. Davetli olduğu çalışma toplantılarına mazeret bildirmeden katılmamak.
3. Haklı bir mazereti olmaksızın taahhüt ettiği aidatını ödememek.
4. Verilen görevin ciddiyeti ile bağdaşmayan tavırlar sergilemek.
5. Partinin mensupları hakkında basın yoluyla incitici beyanlarda bulunmak.
6. Partinin yetkili organlarının bilgisi dışında parti adına açıklamalarda bulunmak ve yayın yapmak.
7. Yetkili organlarca verilen görevleri titizlikle yerine getirmemek, ihmal etmek.
8. Partinin mensuplarının şahsiyetleri ile uğraşmak. 
9. Başka siyasi hareket veya partilerin tüzel kişiliği veya mensupları hakkında kasten hakaret veya iftira nitelikli beyanlarda bulunmak.
10. Partiye zarar verici nitelikte açıklamalar yapmak.

KINAMA CEZASI GEREKTİREN FİİLLER
MADDE 69:

Aşağıdaki fiilleri işleyen parti üyesi yazılı olarak ayıplanır.
1. Partiye ait defter ve kayıtları kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutmamak,
2. Partinin faaliyetleri kapsamında zararı tazmin yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla kendine teslim edilmiş eşyanın ihmal sonucu kaybına neden olmak, 
3. Bir yıl içinde iki defa uyarı cezası ile cezalandırılmış olmak,
4. Partinin kapalı toplantılarında yapılan konuşmaları dışarıya sızdırmak
5. Verilen görevleri haklı bir mazeret olmaksızın kabul etmemek veya yerine getirmemek
6. Haklı bir sebebi olmadan partinin katıldığı seçimlerde oy kullanmamak.
7. Partiye zarar verici nitelikte yayın ve propaganda yapmak,
8. Partinin görevlilerini küçültücü sözler söylemek, 
9. Partinin mensupları ve yöneticileri hakkında kasıtlı olarak aslı olmayan söylentiler çıkarmak, bunları yaymak,

 

GEÇİCİ İHRAC CEZASINI GEREKTİREN FİİLLER
MADDE 70:

Aşağıdaki fiilleri işleyen parti üyesi en az 3 ay en fazla 1 yıl çalışmalara katılmama, görevinin sonlandırılması ve üyeliğinin askıya alınması cezası ile cezalandırılır.
1. Partinin çalışma toplantılarında saklı kalması gereken konuları ve kararları açıklamak,
2. Parti mensuplarına fiili saldırıda bulunmak, çalışmaları engellemek,
3. Partinin mensupları hakkında gerçek dışı haber yaymak, basın yoluyla iftira, hakaret, karalama ve küçük düşürücü beyanlarda bulunmak,
4. Partinin nüfuzunu kötüye kullanmak,
5. Tazminat sorumluluğu saklı kalmak koşuluyla, hizmet gereği kendisine emanet edilmiş eşyayı kasıtlı olarak kaybetmek görev bitiminde iade etmemekte ısrar etmek,
6. Partinin grup kararlarına uymamak,
7. Bir yıl içinde iki defa kınama cezası ile cezalandırılmış olmak,
8. Parti içinde ayrımcılık ve kayırmacılık yapmak,

 

KESİN İHRAÇ CEZASI GEREKTİREN FİİLLER
MADDE 71:

            Aşağıdaki fiilleri işleyen parti üyesi kesin ihraç cezası ile cezalandırılır. Kesin İhraç cezasının bir sonucu olarak ilgilinin parti üyeliği ve parti ile olan tüm münasebetleri sona erdirilir. Gruptan ihraç, aynı zamanda partiden, partiden ihraç, aynı zamanda gruptan ihracı da kapsar.

            a- Partinin tüzük ve programına, insan hakları ve hukukun evrensel temel ilkelerine aykırı faaliyetlerde bulunmak, bu türden faaliyetlere iştirak etmek, yardımcı olmak,

            b- Siyasi Partiler Kanunu'nun dördüncü kısmında yer alan esaslara aykırı eylem veya işlemde bulunmak,

            c- Mevzuata göre üyeliğe engel bir duruma rağmen üyelikten istifa etmemekte direnmek,

            ç- Partinin resmi kayıtları üzerinde tahrifat yapmak veya belgeleri imha etmek,

            d- Partinin malını ve parasını zimmetine geçirmek, çalışmalarla ilgisi olmayan işlerde kullanmak,

            e- Partinin hangi kademesinde olursa olsun menfaat veya menfaat vaadi karşılığında oylama sonuçlarına tesir etmek, gerek parti içerisinde gerekse de dışında yapılan seçimlerde hile, sahtecilik veya usulsüzlük yapmak,

            f- Partinin yöneticileri, mensupları veya partinin tüzel kişiliği hakkında basın-yayın yoluyla veya kamuoyu önünde gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama veya küçük düşürücü beyanlarda bulunmak,

            g- Seçimlerde, partinin yetkili organlarından olur almadan bağımsız aday olmak, diğer partilerin veya bağımsız adayların propagandalarını yapmak, yahut parti adayları aleyhine çalışmak,

            ğ- Geçici ihraç cezası almasına rağmen aynı cezayı gerektiren yeni bir fiil işlemiş olmak,

            h- Partinin çalışmalarını alet ederek maddi çıkar sağlamak,

 

DİSİPLİN SUÇLARINDA TEKERRÜR VE ZAMANAŞIMI
MADDE 72:

            Bir üye aynı cezayı gerektiren bir suçu tekrar işlerse cezası her defasında artırılarak verilir. Disiplin cezalarını uygularken Disiplin Kurulları üyenin iyi niyet ve amacını aşan bir davranışı söz konusuysa bunu dikkate alarak işlediği suç için öngörülen ceza yerine bir alt cezayı da verebilirler.

            Disiplin cezasını gerektiren durumların öğrenilmesinden bir yıl, olayın meydana gelmesinin üzerinden iki yıl geçtikten sonra disiplin soruşturması yapılamaz. 

 

TEDBİRLİ OLARAK DİSİPLİN KURULLARINA SEVK
MADDE 73:

            Kesin veya geçici ihracı gerektiren bir suçla Disiplin Kurulu’na sevk edilen üye hakkında gerektiğinde tedbir kararı verilir. Tedbir kararını vermeye yetkili organlar Disiplin Kurullarıdır.

Hakkında tedbir kararı verilen üye, ayrıca başka bir karara gerek olmaksızın görevinden uzaklaştırılır ve üyelik haklarından mahrum kalır. İlgili üye 7 gün içinde tedbir kararlarının kaldırılmasını, sevk edildiği disiplin kurulundan isteyebilir. Bu istek disiplin kurulunca 7 gün içinde karara bağlanır. Bu karara itiraz üst disiplin kuruluna bir hafta içerisinde yapılabilir. Üst disiplin kurulunun kararı kesindir.

            Disiplin kurulları, soruşturmanın veya kovuşturmanın her aşamasında tedbirin kaldırılmasına re'sen karar vermeye yetkilidirler. Kovuşturma sonunda disiplin kurulunca ceza verilmez veya uyarma yahut kınama cezası verilir ise, başka bir karara gerek olmadan tedbir kalkmış sayılır ve ilgilinin tedbir kararı ile sona eren bütün hakları iade edilmiş olur.

 

DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI MAHKEMEYE İTİRAZ HAKKI
MADDE 74:

            Geçici veya kesin ihraç cezası verilen üye, bu cezaya karşı, alınan kararın kanuna, partinin tüzüğüne ve iç yönetmeliğe şekil ve usul bakımından aykırı bulunduğu iddiasıyla, iç itiraz yollarını kullandıktan sonra 30 gün içinde nihai kararı veren kurulun bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine itiraz edebilir. Yasaya göre mahkemenin 30 gün içinde vereceği karar kesindir. 

 

DİSİPLİN CEZALARINI AF YETKİSİ
MADDE 75:

            İl disiplin kurulunca verilmiş cezaları af yetkisi Genel Başkana aittir. Diğer disiplin kurullarınca verilmiş cezaların af yetkisi, Genel Başkanın önerisi üzerine Merkez Yönetim Kurulu’na aittir. Disiplin kuruluna sevke yetkili olan kurullar ile disiplin cezası almış olan kişinin af istemleri, Genel Başkan'ın oluruna göre MYK gündemine alınır ve karara bağlanır.

 

GRUPLAR

TBMM PARTİ GRUBU

TBMM PARTİ GRUBUNUN OLUŞUMU
MADDE 76:

            Grup oluşturabilmek için, partili en az yirmi milletvekili olması gerekir.  Partili milletvekillerinin tamamının oluşturduğu topluluk, TBMM Parti Grubu olarak isimlendirilir.

            Meclis grubunun çalışma şekil ve esasları, grup başkanı ve başkan vekilleri ile grup organlarının ve yönetim kurulunun seçimleri, görevleri, yetkileri ve görev süreleri grup iç yönetmeliği ile düzenlenir.

            Grup iç yönetmeliği, meclis grubunu oluşturan üyeler tarafından MYK’nın görüş ve tavsiyeleri doğrultusunda, siyasi partiler kanununun 23. maddesine göre çıkarılır. Üye tam sayısının salt çoğunluğunca kabul edilmesi gereken iç yönetmeliğin birer örneği, TBMM Başkanlığı'na ve Genel Başkanlığa sunulur.

            Grup İç Yönetmeliği’ne partinin tüzük ve programına aykırı hükümler konulamaz.

 

GRUP ÜYELERİNİN GÖREVLERİ
MADDE 77:

            Grup üyeleri meclis çalışmalarında partinin tüzük ve programına, temel ilkelerine, gizli oyla alınmış bağlayıcı grup kararlarına uygun davranır ve bunlara destek verirler.

            Grup üyeleri Meclis genel kurul çalışmaları ile komisyon ve meclis grubunun çalışmalarına, genel merkez tarafından hazırlanan çalışma programlarına katılmak zorundadırlar.

 

İL GENEL MECLİSİ GRUPLARI
MADDE 78:

            İl genel meclisi grubu, her ilde parti mensubu il genel meclisi üyelerinden oluşur. İl genel meclisi grupları, bir grup başkan vekili ile bir sekreter seçerek çalışırlar.

            Başkan vekili, il teşkilatı ile grup arasındaki koordinasyonu sağlar. Konu ve sorunlar, partinin tüzük ve programı çerçevesinde grupta görüşülür, varılan sonuca göre genel kurulda hareket edilir.

            Bağlayıcı grup kararları gizli oylama ile alınır. Bu kararlara, grubun bütün üyeleri uymak zorundadırlar.

BELEDİYE MECLİSİ GRUPLARI
MADDE 79:

            Belediye meclisinde, parti üyesi belediye başkanı ve meclis üyeleri Belediye Meclisi Grubunu oluştururlar. Grubun varlığı için en az üç üye gereklidir. Belediye meclisi grupları, bir grup başkan vekili ile bir sekreter seçerek çalışırlar.

            Başkan vekili, teşkilat ile grup arasındaki koordinasyonu sağlar. Konu ve sorunlar, partinin tüzük ve programı çerçevesinde grupta görüşülür, varılan sonuca göre hareket edilir.

            Gizli oylama ile alınan bağlayıcı grup kararlarına, grubun belediye başkanı haricindeki üyeleri uymak zorundadırlar.

 

İL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE MECLİSİ GRUPLARINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER
MADDE 80:

            İl ve ilçe başkanları, il veya ilçelerindeki il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerini, belde başkanları beldelerindeki belediye meclis üyelerini partinin yerel politikalarının tespiti ile çalışmaların gözden geçirilmesi ve çalışmalar hakkında bilgi edinmek için her zaman toplantıya çağırabilirler. Bu toplantılara, teşkilat kademe başkanı başkanlık eder.

 

YAN KURULUŞLAR

 

CİHAN KADINLARI

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 81:

            Cihan Kadınları, Cihan Partisine üye olmuş bayan üyelerin, kendi aralarında bayanların özelliklerine göre çalışma modelleri geliştirecek teşkilat birimidir.

            Cihan Kadınları, sadece parti üyesi bayanlar için değil, Cihandaki tüm bayanlar için çalışmalar yapar, projeler üretir.

            Cihan Kadınları, bayanların siyasal hayata katılımını ve karar ve uygulama mercilerinde daha fazla görev almalarını sağlamak için çalışmalar yürütür.

            Cihan Kadınlarının çalışma ödenekleri ve diğer hususlar MYK tarafından belirlenir.

            Cihan Kadınlarının genel merkezdeki en üst birimi, Cihan Kadınları ismi ile geçer.

            Cihan Kadınlarının ilçelerdeki ismi, ilgili ilçenin ismi Cihan Kadınlarının sonuna eklenerek konulur. Örneğin; Cihan Kadınları Çankaya.

            Cihan Kadınlarının illerdeki ismi, ilgili ilin ismi Cihan Kadınlarının sonuna eklenerek konulur. Örneğin; Cihan Kadınları Ankara.

 

CİHAN KADINLARI ÜYELİK
MADDE 82:

            Üyeliğe kabul edilmiş her kadın, Cihan Kadınları üyeliğine mahsus deftere kaydı yapılmakla Cihan Kadınları üyeliğini kazanmış olur. İlçe üye kayıt defterinde üyelik kaydı olmayanların, doğrudan Cihan Kadınlarına üyelik kaydı yapılamaz.

            Kadın üyelerden yukarıda yazılı nitelikleri taşıyanların, genel merkez tarafından hazırlanmış ve il başkanlığı tarafından onaylanmış ve mühürlenmiş ' Cihan Kadınları Üye Defteri' adı ile tanımlanan özel deftere üyelik yazımları yapılır. Böylece, Cihan Kadınları üyeliği kazanılmış olur.

            Kayıtlar, köy veya mahalle düzeni içinde ve sıra numarası verilerek yapılır. Kaydın yanına ilgilinin üye kayıt defterindeki üyelik numarası ile mahallesi de, karşılıklı kontrol yapabilmek amacıyla ayrı bir sütunda belirtilir.

 

İLÇE CİHAN KADINLARI YÖNETİM KURULU
MADDE 83:

            İlçe Cihan Kadınları Yönetim Kurulu, İlçe Yönetim Kurulu tarafından atanır ve başkanı dâhil; en az 3 kişiden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de belirlenir. Bu sayılar Cihan Kadınları Yönetim Kurulu tarafından ilçe bazında arttırılabilir.

            İlçe Cihan Kadınları Yönetim Kurulu, hem karar hem icra merciidir.

 

İL CİHAN KADINLARI YÖNETİM KURULU
MADDE 84:

            İl Cihan Kadınları Yönetim Kurulu, İl Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Cihan Kadınları Yönetim Kurulu’nun onayı ile atanır, başkanı dâhil en az 5 üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de belirlenir. Bu sayılar Cihan Kadınları Yönetim Kurulu tarafından il bazında arttırılabilir.

            İl Cihan Kadınları Yönetim Kurulu, hem karar hem icra merciidir.

 

CİHAN KADINLARI YÖNETİM KURULU
MADDE 85:

            Cihan Kadınları Yönetim Kurulu, MYK'nın belirleyeceği 10 kişiden oluşur. Bu sayı MYK kararıyla artırılıp azaltılabilir. Bu sayının yarısı kadar yedek üye de belirlenir. Cihan Kadınları Yönetim Kurulu, Genel Başkanın belirleyeceği Naip'e ve MYK'ya bağlı olarak çalışır.

            Cihan Kadınları Yönetim Kurulu, bağlı olduğu Naip'in onayı ile İl ve İlçe Cihan Kadınları teşkilatlarının başkan ve üyelerini kısmen veya tamamen görevden almaya ve yerine atama yapmaya yetkilidir.

            Cihan Kadınları Yönetim Kurulunun çalışma esaslarını MYK belirler.

            Cihan Kadınları Yönetim Kurulu, hem karar hem icra merciidir

 

CİHAN GENÇLERİ

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 86:

            Cihan Gençleri, Cihan Partisine üye olmuş ve 30 yaşından büyük olmayan üyelerin, kendi aralarında, gençlerin özelliklerine göre çalışma modelleri geliştirecek teşkilat birimidir.

            Cihan Gençleri, sadece parti üyesi genöler için değil, Cihandaki tüm gençler için çalışmalar yapar, projeler üretir.

            Cihan Gençleri, gençlerin siyasal hayata katılımını ve karar ve uygulama mercilerinde daha fazla görev almalarını sağlamak için çalışmalar yürütür.

            Cihan Gençleri, Cihan Partisinin geleceğidir. Cihan Partisinin gelecek yıllarda da ülke ve dünya çapında hayırlı çalışmalar yürütmesinin teminatı Cihan Gençleri 'dir. Cihan Gençleri, gençlik teşkilatlanmalarının yanı sıra, genç üyelerin eğitimlerinden, ahlak, kültür, din, teknik ve teorik bilgi ve tecrübelerinin seviyelerinin üst düzeylere çıkarılmasından ve vakti gelince parti yönetim kademelerinde ve ülke yönetim kademelerinde görev almaları için gerekli alt yapının hazırlanmasından sorumludur.

            Cihan Gençleri ayrıca, parti üyesi olmayan ülke gençliğine Cihan Partisini anlatmak, tanıtmak ve partinin gelecek yıllardaki nesillere de hizmet vermesi için partiyi besleyecek olan gençlik damarının dinamik bir şekilde akmasından sorumludur.

            Cihan Gençlerinin çalışma ödenekleri ve diğer hususlar MYK tarafından belirlenir.

            Cihan Gençlerinin genel merkezdeki en üst birimi, Cihan Gençleri ismi ile geçer.

            Cihan Gençlerinin ilçelerdeki ismi, ilgili ilçenin ismi Cihan Gençlerinin sonuna eklenerek konulur. Örneğin; Cihan Gençleri Çankaya.

            Cihan Gençlerinin illerdeki ismi, ilgili ilin ismi Cihan Gençlerinin sonuna eklenerek konulur. Örneğin; Cihan Gençleri Ankara.

 

CİHAN GENÇLERİNE ÜYELİK
MADDE 87:

            Üyelik kaydı yapılmış ve 30 yaşından büyük olmayan her üye, ayrıca Cihan Gençleri üyeliğine mahsus deftere kaydedilmekle Cihan Gençleri üyeliğini kazanmış olur. 30 yaşını dolduranların Cihan Gençleri üyeliği sona erer.

            Cihan Gençleri başkanları 28 yaşına basmış (28 yaşında üye yoksa sıradaki en yaşlı üyelerden) üyelerden atanır ve bu başkanlar 2 yıl görev yürüttükten sonra görevlerini devrederler.

 

İLÇE CİHAN GENÇLERİ YÖNETİM KURULU
MADDE 88:

            İlçe Cihan Gençleri Yönetim Kurulu, İlçe Yönetim Kurulu tarafından atanır ve başkanı dâhil; en az 3 üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de belirlenir. Bu sayılar Cihan Gençleri Yönetim Kurulu tarafından ilçe bazında arttırılabilir.

            İlçe Cihan Gençleri Yönetim Kurulu, hem karar hem icra merciidir.

 

İL CİHAN GENÇLERİ YÖNETİM KURULU
MADDE 89:

            İl Cihan Gençleri Yönetim Kurulu, İl yönetim kurulunun teklifi ve Cihan Gençleri Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenen başkanı dâhil en az 5 üyeden oluşur. Bu sayılar Cihan Gençleri Yönetim Kurulu tarafından il bazında arttırılabilir.

            İlçe Cihan Gençleri Yönetim Kurulu, hem karar hem icra merciidir.

CİHAN GENÇLERİ YÖNETİM KURULU
MADDE 90:

            Cihan Gençleri Yönetim Kurulu, MYK'nın belirleyeceği 10 kişiden oluşur. Bu sayı MYK kararıyla artırılıp azaltılabilir. Bu sayının yarısı kadar yedek üye de belirlenir. Cihan Gençleri Yönetim Kurulu, Genel Başkanın belirleyeceği Naip'e ve MYK'ya bağlı olarak çalışır.

            Cihan Gençleri Yönetim Kurulu, bağlı olduğu Naip'in onayı ile İl ve İlçe Cihan Gençleri teşkilatlarının başkan ve üyelerini kısmen veya tamamen görevden almaya ve yerine atama yapmaya yetkilidir.

            Cihan Gençleri Yönetim Kurulunun çalışma esaslarını MYK belirler.

            Cihan Gençleri Yönetim Kurulu, hem karar hem icra merciidir

 

DİĞER YAN KURULUŞLAR
MADDE 91:

            Uygun görülen yerlerde, hangi teşkilat kademesine bağlı olarak çalışacağı MYK kararı ile belirlenen gerekli yan kuruluşlar kurulabilir. Bu kuruluşların çalışma esasları MYK tarafından düzenlenir.

 

İHTİYARİ KURULUŞLAR

NEREDEN BULDUN KOMİSYONU (NBK)
MADDE 92:

            Nereden Buldun Komisyonu, Genel Başkan tarafından atanacak 5 kişiden oluşur. Yedek üye atanmaz. Üyeliklerden boşalma olması halinde Genel Başkan boşalan üye kadar atama yapar.

            NBK, sürekli çalışan bir birim değildir. Komisyon, çalışma alanı ile ilgili konular oluştukça toplantı yapar ve inceleme yaparak konuyu karara bağlar.

            NBK üyeleri düzenli ücret almaz. Bunun yerine yaptıkları çalışmaya bağlı olarak harcırah alırlar. NBK üyelerinin harcırahlarına ve birim harcamalarının ne şekilde olacağına MYK karar verir.

            Genel Başkan, NBK üyelerinden birini komisyon başkanı olarak atar. Komisyon sekreteryasını komisyon başkanı yürütür.

            NBK parti mensubu olan herkesin sebepsiz zenginleşmesi halinde ilgili mensubun kazançlarının ahlaki ve kanuni yoldan olup olmadığını araştırma yetkisine sahiptir.

            Cihan Partisi mensupları hiç bir şekilde gayri kanuni veya gayri ahlaki yollardan kazanç elde edemezler. Kamuyu tehdit eden hiç bir gelir modeli kabul edilemez. Ayrıca, kamu kaynakları üzerinden yapılacak usulsüz kazançların söylentisi dahi kabul edilemez. Cihan Partisi, bu gibi durumlarda, yargının harekete geçmesini beklemeksizin, NBK aracılığı ile parti içi incelemeyi derhal başlatır ve eğer uygunsuzluk veya usulsüzlük saptanırsa dosya NBK tarafından Genel Başkana iletilir ve Genel Başkan veya görevlendireceği kişi tarafından uygunsuzluk veya usulsüzlük yargıya intikal ettirilir.

            Partinin ilçe, il veya merkez organlarından herhangi bir makama gelenler ile, encümen üyeleri, belediye başkanları, milletvekilleri ve bakanlar göreve geldikten sonraki 2 ay içerisinde noter aracılığı ile hazırlanacak mal beyanını NBK'ya iletmek zorundadırlar.

            NBK bir parti mensubu hakkında yaptığı incelemeden dolayı, o parti mensubu veya diğer parti mensuplarından ve yetkisi dahilinde belge isteyebileceği tüm kişi ve kurumlardan belge ve bilgi isteyebilir. Parti içi kurumlar ve parti mensupları bu talebi yerine getirmek zorundadır.

           

ÜYE KOMİSYONU
MADDE 93:

            Üye komisyonu, bir il teşkilatının tamamının işten el çektirileceği zamanlarda toplanarak, teşkilatın görevden alınıp alınmamasına karar verir.

            Üye komisyonu, 3. Naip ve teşkilatlanması gerçekleşen her ilden Genel Merkez tarafından rastgele seçimle belirlenen birer üyenin katılması ile oluşur. 3. Naip, rastgele belirlenen üyelere, toplantı gününü ve saatini bildirir. Toplantılar genel merkez binasında yapılır. Toplantı yeter sayısı, toplantı günü toplantıya katılan sayısı kadardır. Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

            Üye Komisyonu başkanlığını 3. Naip yapar ve aynı zamanda sekreterya işlerini 3. Naip yürütür.

            3. Naip, komisyon üyelerine, işten el çektirme sebeplerini ve gerekliliğini anlatır. Bu anlatımdan sonra gizli oy , açık sayımla oylama yapılır ve çıkan sonuca göre hareket edilir.El çektirme kararı onaylanmışsa tüm il teşkilatı görevden el çektirilir. Eğer oylamadan el çektirme talebine ret kararı çıkmışsa dosya Genel Başkan'a iletilir. Genel Başkan parti geleneği olarak üye komisyonunun verdiği karara uyar. Ancak, mevzuattaki yetkilerini kullanarak, teşkilatın bir bölümüne el çektirebilir. Görev değişikliklerine gidebilir.

            Üye komisyonu üyeleri, toplantı başına harcırah alırlar ve bu harcırahları ve birim harcamalarının ne şekilde olacağını MYK belirler.

            Üye Komisyonuna işten el çektirmesi görüşülen ilden üye çağırılmaz.

 

YURTDIŞI İLİŞKİLER MASASI (YDM)

MADDE 94:

            Yurtdışı Temsilcilikler Masası Genel Başkan tarafından atanacak en az 3 kişiden oluşur. Yedek üye atanmaz. Üyeliklerden boşalma olması halinde Genel Başkan boşalan üye kadar atama yapar. İhtiyaca göre YDM üyelikleri 20'ye kadar çıkarılabilir.

            YDM, üyeleri sürekli olarak çalışır.

            YDM üyelerinin alacakları ücret ve harcırahlara ve birim harcamalarının ne şekilde olacağına MYK karar verir.

            Genel Başkan, YDM üyelerinden birini başkan, birini sekreter olarak atar. YDM sekreteryasını sekreter yürütür.

            YDM partinin yurt dışı temsilcilikleri ve devlet ve topluluklarla olan ilişkilerini koordine eder, takip eder, kararlar alır ve bu kararları uygulanması üzerine Genel Başkana sunar.

            YDM, görevlerini 3 ana başlık altında yürütür.

            94.1- Türk Devlet ve Toplulukları temsilcilikleri ve devlet kurumları ile olan ilişkiler.

            94.2- İslam Devlet ve Toplulukları temsilcilikleri ve devlet kurumları ile olan ilişkiler.

            94.3- Diğer Devlet ve Topluluklar temsilcilikleri ve devlet kurumları ile olan ilişkiler.

 

AR-GE BİRİMİ

MADDE 95:

            Genel Merkezde veya il ve ilçelerde kurulabilir. Genel Merkez'deki AR-GE biriminin çalışanlarını Genel Başkan atar. Diğer kademelerdekini ise ilgili kademe başkanı atayabilir.

            Genel Merkez AR-GE biriminin ücret, harcırah ve birim harcamalarının ne kadar olacağına MYK karar verir. Diğer kademelerdeki AR-GE'leri ise birimi kuran kademe karşılar.

            AR-GE birimine en fazla 20 kişi atanabilir. Atanacak kişilerin araştırma yapılacak alanda tecrübesinin olmasına dikkat edilir.

            AR-GE birimi Genel Başkanın onayına tabi olmak şartı ile her konu ve alanda çalışmak üzere hukuk bürosu, basın bürosu, seçim bürosu, halkla ilişkiler ve propaganda gibi hizmet ve faaliyetin gerekli kıldığı bürolar veya merkezler oluşturulabilir.

            AR-GE biriminin başkanlığı yoktur. Gerekli görülürse sekreterya işlerini takip etmesi için çalışan istihdam edilebilir.

           

CİTAM – CİHAN PARTİSİ TARİH VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

MADDE 96:

            Parti içi kadroların eğitim, kültür, ahlak, din, tarih, ekonomik, sosyal ve yöneticilik bilgi, birikim ve seviyelerini yükseltmek için gerek hizmet içi eğitimlerin, gerek panel, konferans ve seminer v.s.'lerin düzenlenmesi CİTAM tarafından yapılır.

            CİTAM, birinci paragrafta sayılı eğitim ve faaliyetleri yaparken, aynı zamanda kendi kendini bu konularda uzmanlaştırıcı işlemler yürütür.

            CİTAM’ın iş ve işlemlerini yürütmek, harcamalarını yapmak üzere bir kişi atanır. Bu kişinin eğitim kökenli olması şarttır.

            CİTAM’ın ücret, harcırah ve birim harcamalarının ne kadar olacağına MYK karar verir.

            CİTAM’ın diğer nitelik ve çalışma şekli Genel Başkan tarafından çıkarılacak bir genelge ile belirlenir.

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) MASASI

MADDE 97:

            Sivil Toplum Kuruluşları Masası Genel Başkan tarafından atanacak en az 3 kişiden oluşur. Yedek üye atanmaz. Üyeliklerden boşalma olması halinde Genel Başkan boşalan üye kadar atama yapar. İhtiyaca göre YDM üyelikleri 20'ye kadar çıkarılabilir.

            STK Masası, üyeleri sürekli olarak çalışır.

            STK Masası üyelerinin alacakları ücret ve harcırahlara ve birim harcamalarının ne şekilde olacağına MYK karar verir.

            Genel Başkan, STK Masası üyelerinden birini başkan, birini sekreter olarak atar. STK Masası sekreteryasını sekreter yürütür.

            STK Masası partinin yurt içi ve yurt dışındaki sivil toplum kuruluşları ile olan ilişkilerini koordine eder, takip eder, kararlar alır ve bu kararları uygulanması üzerine Genel Başkana sunar.

            STK Masası, görevlerini 3 ana başlık altında yürütür.

            97.1- Mesleki dernekler, hemşehri dernekleri ile olan ilişkiler.

            97.2- Sendikalar ile olan ilişkiler.

            97.3- Odalar, yarı resmi meslek kuruluşları ve diğer STK'lar ile olan ilişkiler.

 

DİĞER BİRİMLER

MADDE 98:

            Uygun görülen yerlerde, hangi teşkilat kademesine bağlı olarak çalışacağı MYK kararı ile belirlenen gerekli birimler kurulabilir. Bu birimleri çalışma esasları MYK tarafından düzenlenir.

 

YURT İÇİ VE YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİ

 

YURT İÇİ TEMSİLCİLİKLERİ

MADDE 99:

            99.1- KÖY, MAHALLE VE SANDIK BÖLGESİ TEMSİLCİLİKLERİ; Partinin ve programının tanıtılması, halkın tenkit, sorun ve taleplerinin tespit edilerek rapor edilmesi, verilecek görevlerin yapılması için, ilçe ve belde teşkilatlarınca parti mensupları arasından köy, mahalle ve sandık bölgesi temsilciliği veya temsilci kurulları oluşturulabilir.

 

            99.2- İL, İLÇE VE BELDE TEMSİLCİLİKLERİ; Henüz teşkilat kurulmamış il ve ilçelere genel başkan veya teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcısının teklifi üzerine MYK tarafından, beldelere ise il başkanının teklifi üzerine İl Yönetim Kurulu tarafından, teşkilat kuruluncaya kadar partiyi temsil etmek üzere bir temsilci tayin edilir. Bu temsilciler atandıkları yerde teşkilat kuruluncaya kadar MYK'nın verdiği yetkileri kullanırlar.

            İl, ilçe ve belde temsilcilerinin görev ve yetkileri, temsilcilik yaptıkları yerde teşkilatın kurulmasıyla kendiliğinden sona erer.

 

YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ
MADDE 100:

            Cihan Üzerindeki her ülkede, o ülkelerin mevzuat ve uygulamalarını gözeterek, gerek görülen yerleşim yerlerinde, ilgili genel başkan yardımcısının teklifi üzerine, başta Türk ve İslam ülkelerinin başkentleri olmak üzere ekli listede isimleri yazılı ülke ve yerlerde ve gerek görülen diğer ülke ve yerlerde yurt dışı temsilcilikleri MYK kararıyla oluşturulabilir.

 

İRTİBAT VE TANITIM NOKTALARI
MADDE 101:

            Teşkilatlar, kendilerine tahsis edilmiş binalarında hizmet verirler. Ayrıca o teşkilata bağlı hizmet binaları dışında lokal, irtibat bürosu ve benzeri hizmet yerleri açabilirler. Milletvekili, belediye başkanlığı ile belediye ve il genel meclisi üyesi adayları da kendi adlarına tanıtım bürosu açabilirler. Teşkilatlar, mahsus hizmet yerleri dışındaki yerlerde de her türlü siyasi faaliyeti yapabilirler.

 

SEÇİMLER

SEÇİMLERE KATILMA
MADDE 102:

            Yapılacak her türlü seçime tamamen veya kısmen katılıp katılmamaya karar verme yetkisi, MYK'ya aittir. 

 

MİLLETVEKİLİ ADAYLIK BAŞVURUSU VE ÖN İNCELEME
MADDE 103:

            Milletvekilliği adaylığı için başvuru tarihleri MYK tarafından tespit edilir.

            Adaylık başvurusu, doğrudan genel merkezdeki ilgili birime veya il başkanlıklarına alındı belgesi karşılığı yapılır. Adaylık başvuruları tamamlandıktan sonra Başkanlık Divanı’nca, adaylar hakkında yasal nitelikler ve uygunluk açısından gerekli ön inceleme yapıldıktan sonra adaylık şartlarını taşıyan ve Başkanlık Divanı tarafından uygun bulunan aday adaylarına ilişkin liste hazırlanarak, MYK'ya sunulur.

            MYK, gerekli incelemeyi yaparak ön seçim, teşkilat yoklaması ve merkez yoklamasına katılabilecek aday adayları listelerini seçim çevresi esasına göre tespit eder.

 

ADAY TESPİT VE SIRALAMA USÜLLERİ
MADDE 104:

            Genel, kısmi veya ara milletvekili seçiminde, aday adayları ve seçime gidildiği tarihte milletvekili ve belediye başkanı olanların liste sıralamaları; önseçim, teşkilat yoklaması ve merkez yoklaması usullerinden birinin, birkaçının veya tamamının uygulanması suretiyle yapılır. Hangi seçim çevresinde hangi usulün uygulanacağına MYK karar verir.

 

ÖN SEÇİM USULÜ
MADDE 105:

            Ön seçim, her seçim çevresinde Siyasi Partiler Kanunu'nda yazılı usul ve esaslara göre, o seçim çevresinde kayıtlı bütün üyelerin ön seçim seçmeni olarak; o yer seçim kurulunun gözetim ve denetimi altında gizli oy, açık tasnif esasına göre yapacakları seçimle adayları ve liste sıralamalarını belirlemeleridir.

 

TEŞKİLAT YOKLAMASI USULÜ
MADDE 106:

            Teşkilat yoklaması, aday adaylıkları kabul edilenlerin, teşkilat yoklaması seçmeni olarak nitelenen üyeler tarafından, Siyasi Partiler Kanununda yazılı usul ve esaslara göre seçim kurullarının gözetim ve denetimi altında gizli oy, açık tasnif esasına göre, aday ve liste sıralamasının yapılmasıdır.

            Teşkilat yoklaması seçmenleri yoklamanın yapılacağı seçim çevresinde oturmakta olan ve üyeliği devam eden: kurucular kurulu üyeleri, eski bakan ve milletvekilleri, il ve ilçe belediye eski başkanları, o ilden seçilen bakan ve milletvekilleri, il, ilçe ve belde başkanları ile yönetim kurullarının asıl üyeleri, İl yönetim kurulunun yedek üyeleri, il disiplin kurulu başkanı ile asıl üyeleri, belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, yan kuruluşların il ve ilçe başkanları ile yönetim kurullarının asıl üyeleri, ilin Cihan Kurultayı asıl delegeleri, il kurultayı asıl delegeleri, il, ilçe ve belde temsilcileri ile teşkilat yoklaması tarihinden en az altı ay önce belirlenmiş ve görevi devam etmekte olan mahalle ve köy temsilcileridir.

            Kuruluştan sonraki ilk seçimde köy ve mahalle temsilcileri yönünden altı aylık süre şartı aranmaz.

            İl içinde birden fazla seçim çevresi olması halinde, yukarıda yazılı teşkilat yoklama seçmeni, üye olarak kayıtlı olduğu ilçenin yer aldığı seçim çevresinde ve sadece bir oy kullanabilir.

 

MERKEZ YOKLAMASI USULÜ
MADDE 107:

            Merkez yoklaması usulü, aday adaylıkları kabul edilenlerin, seçim çevrelerine göre aday ve liste sıralamalarının, doğrudan MYK tarafından yapılmasıdır.

 

ADAY LİSTELERİNDE BOŞALMANIN DOLDURULMASI
MADDE 108:

            İstifa, ölüm ve kısmi iptal gibi nedenlerle aday listelerinde boşalma olması halinde, sıralama ön seçim veya teşkilat yoklaması usullerinden biri ile yapılmış ise, boşluk liste sonuna kaydırılarak en çok oy almış liste dışı adayın listeye dâhil edilmesiyle doldurulur. Ön seçim veya teşkilat yoklaması, tümden veya seçim çevresi ölçeğinde en az 1/3 oranında iptal edilmiş ise, boşalan adaylıkları tamamlamaya MYK yetkilidir. Merkez yoklaması usulü ile yapılan listelerde meydana gelebilecek boşalmalarda liste kaydırması yapılmaz. Boşalan sıra, MYK'nın belirlediği ismin bildirilmesiyle doldurulur. 

 

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDE MERKEZ ADAYLIĞI
MADDE 109:

            MYK    , aday tespit ve sıralama işlemi ön seçim ya da aday yoklaması usulü ile yapılan seçim çevrelerinde, toplam olarak TBMM üye tamsayısının yüzde beşini aşmamak üzere, ilini, seçim çevresini, aday listesindeki sırasını, ön seçim veya aday yoklaması tarihinden en az on gün önce Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek koşuluyla merkez adayı göstermeye yetkilidir.

            Bir seçim çevresinde birden fazla ve iki milletvekili seçilecek seçim çevrelerinde merkez adayı gösterilemez.

            Merkez adayı gösterilecek olanlar, ön seçim veya teşkilat yoklamasına katılmazlar.

 

YEREL SEÇİMLERDE ADAYLIK VE ÖN İNCELEME
MADDE 110:

            Adaylık başvuruları, seçim takvimine göre MYK'ca belirlenecek tarihler arasında büyükşehir ve il belediye başkan adaylığı için genel başkanlığa, ilçe ve belde belediye başkan adaylığı için ilgili il yönetim kurulu başkanlığına, belediye ve il genel meclisi adaylığı için ilgili ilçe yönetim kurulu başkanlığına alındı belgesi karşılığı yazılı olarak yapılır.

            Büyükşehir ve il belediye başkan aday adaylarıyla ilgili ön inceleme yapma ve önseçim veya teşkilat yoklamasına tabi tutulacak aday adaylarını belirleme yetkisi, MYK'ya aittir.

            İlçe ve belde belediye başkan aday adaylarıyla ilgili ön inceleme işlemi, ilgili İl Yönetim Kurulu’nca yapılır. İl genel meclisi ve belediye meclisi aday adaylarıyla ilgili ön inceleme işlemi ilgili İlçe Yönetim Kurulu’nca yapılır.

            İlçe Yönetim Kurulu’nun yapacağı ön inceleme işlemi il yönetim Kurulu onayı ile, İl Yönetim Kurulu’nca yapılacak ön inceleme işlemi ise MYK onayı ile kesinleşir. Bu şekilde onay yetkisi olan kurullar, gerekli gördükleri değişiklikleri yapabilirler.

 

YEREL SEÇİM ADAY TESPİT VE SIRALAMA USÜLÜ
MADDE 111:

            Ön inceleme sonucu oluşacak aday adayları arasından, belediye başkan adayları ile belediye ve il genel meclisleri adayları ve sıralamalarının hangi usul ile yapılacağı, MYK'ca kararlaştırılır. 

 

YEREL SEÇİMLERDE ÖN SEÇİM, TEŞKİLAT VE MERKEZ YOKLAMASI
MADDE 112:

            Yerel yönetim ön seçiminde ön seçim çevresi, belde belediye başkanı ve belde belediye meclisi üyeleri için belde belediyesi sınırları; ilçe belediye başkanı ve ilçe belediye meclisi üyeleri için ilçe belediyesi sınırları; il genel meclisi üyeleri için ilçenin mülki idare sınırları; il belediye başkanları için ilin belediye sınırları; büyükşehir belediye başkanları için ilin mülki idare sınırlarıdır.

            Teşkilat yoklaması seçmenlerinden;
            İlin mülki sınırları içinde oturanlar büyükşehir belediye başkanlığı, 
            İl belediyesi sınırları içinde oturanlar il belediye başkanlığı ve il belediye meclisi üyeliği, 
            İlçenin belediye sınırları içinde oturanlar İlçe belediye başkanlığı ile ilçe belediye meclis üyeliği, 
            Belde belediye sınırları içinde oturanlar; belde belediye başkanlığı ile belde belediye meclis üyeliği,
            İlçenin mülki idare sınırları içinde oturanlar İl genel meclis üyeliği adaylarının teşkilat yoklama seçmenidirler.

            Ön seçim veya teşkilat yoklamasında eşit oy alanların liste sırası, çekilecek kur'a ile belirlenir.

            Merkez yoklaması, adayların MYK'ca doğrudan veya bu kurulun yetki devri halinde belediye başkan adaylarının il yönetim kurullarınca, belediye ve il genel meclisi adaylarının ise ilçe yönetim kurullarınca tespit ve sıralamalarının yapılmasıdır. Aday listelerinde meydana gelecek boşalmalar, yoklamayı yapmakla yetkili kılınan organın bildireceği isimlerle doldurulur.

 

ALT KADEME TEŞKİLAT YÖNETİCİSİNİN ADAY ADAYLIĞI
MADDE 113: 

            Adayların ön seçim veya teşkilat yoklaması usullerinden birisi ile belirlendiği hallerde; görev yaptıkları yerden aday adayı olan ve adaylığı gerçekleşen il, ilçe ve belde teşkilat başkan ve yönetim kurulu üyeleri, aday oldukları makama seçilmeleri halinde 2 iş günü içerisinde görevlerinden istifa ederler.

 

ÜYELİK KAYDI OLMAYANLARIN ADAYLIK BAŞVURUSU
MADDE 114: 

            Üyelik kaydı olmadan adaylık için müracaat edenlerden ön inceleme sonucu aday adayı olarak kabul edilenler, üyeliğe kabul edilmiş sayılırlar. Milletvekili aday adaylarının üyelik kayıtları tüzüğün ilgili maddesinde düzenlenen, genel merkezin üye kayıt yetkisi hükümlerine göre yapılır. Mahalli idareler seçimleri aday adayları ise üyelik kaydı için gereken evrakları, ilgili ilçeye verirler ve kayıt işlemlerini ikmal ettirirler.

 

SEÇİM İŞLERİ YÖNETMELİĞİ
MADDE 115: 

            Tüzükte, yönetmelikle düzenleme yapılacağı belirtilen konular dâhil, kanun ve tüzüğe aykırı olmamak şartıyla, seçimlerde adayların başvuru usul ve esasları, ön seçim ve teşkilat yoklamalarıyla ilgili ve tüzükte gösterilmeyen sair konularda nasıl hareket edileceği siyasi partiler kanununa göre yapılır veya, Merkez Yönetim Kurulu’nca çıkarılacak Seçim İşleri Yönetmeliği ile düzenlenir.

 

MALİ İŞLER
MALİ HÜKÜMLER

GELİRLER

GELİRLER VE GELİR KAYNAKLARI
MADDE 116:

1 - Giriş ve Üyelik Aidatı: Cihan Partisi üyeleri için giriş ücreti yoktur. Bunun yerine, iş bu tüzüğün 17.1 maddesinde sayılı üyelik aidatı ödentisi alınır.

Diğer taraftan, fazla ödeme yapmak isteyenler tarafından yapılacak ödemeler, yasaya göre yapılabilecek bağış miktarı üst sınırından fazla olamaz. Üyelik aidatı, yıllık olarak ödenir. Giriş ve üyelik aidatının taban ve tavan miktarlarını belirlemeye bu tüzük hükümlerine göre MYK yetkilidir.

            Üye hakkında, aidat borcu nedeniyle geçici ve kesin ihraç disiplin cezaları verilemez.

            Aidat borcu olması, teşkilat içi seçme ve seçilme hakkını kullanmaya tüzüğün ilgili hükmü gereği mani durum teşkil eder. Ancak, borçlu üyeye 7 günlük süre içeren yazılı uyarı yapılması ve üyenin yinede ödeme yapmamış olması gerekir.

2 - Milletvekilliği Aidatı:  Partiye mensup milletvekillerinin ödeyeceği aidattır. Bu aidatın miktarı ile ne kadarının grup giderlerine, ne kadarının genel merkeze ayrılacağına TBMM Grubu'nca karar verilir. Ancak bu aidatın yıllık miktarı, milletvekili ödeneğinin net bir aylık tutarını aşamaz. Milletvekili sayısının grup kurmaya yeterli olmaması halinde aidat miktarı, MYK'ca kararlaştırılır. Ancak bunun yıllık miktarı, milletvekillerine ödenen aylık net ödenek tutarının yarısını aşamaz.

3 - Tanıtıcı Eşya ve Yayınların Satışından Sağlanacak Gelirler:  Satış fiyatları yasa gereği MYK'ca belirlenecek olan bayrak, flama, ajanda, rozet ve benzeri şeylerin satışları ile yayınlar, üye kimlik kartları, parti defter, makbuz ve kâğıtlarının sağlanması karşılığında elde edilecek gelirlerdir. Gelir getirici bu tür satışların hangi kanallardan yapılacağı, MYK tarafından belirlenir.

4 - Etkinliklerden Sağlanacak Gelirler: Genel merkezin oluru ile teşkilat kademe organları tarafından düzenlenecek kültürel ve sosyal etkinliklerden elde olunacak gelirlerdir. Bu etkinliklerden nasıl gelir temin edileceği vb. mali hususlar, etkinliği düzenleyen kademe yönetim kurulunca kararlaştırılır.

5 - Aday Adaylarından Alınacak Özel Aidat:  Milletvekilliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği aday adaylarından alınacak özel aidattır. Bu aidatın miktarı, yasadaki sınırlar içinde MYK'ca karara bağlanır.

6 - Mal Varlığından Elde Edilecek Gelirler: MYK tarafından, amaç ve çalışmalar için gerekli olan taşınır ve taşınmazların satın alınması, mevcut mal varlığının satılması, kiralanması, her çeşit takyit yaptırması gibi faaliyetlerden elde edilecek gelirlerdir.

7 – Bağışlar: 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 66. maddesi hükümlerine uygun olarak yapılacak bağışlarla elde edilecek gelirlerdir.

8- Hazine Yardımları: Şartların varlığı halinde hazinece yapılacak yardımlardır. Hazine yardımının en az %30'u, il ve ilçe teşkilatlarına gönderilir.

 

GELİRLERİN SAĞLANMASI USULÜ
MADDE 117:

            Partinin bütün gelirleri, tüzel kişilik adına sağlanır ve kabul edilir. Genel merkez ile bütün teşkilat kademe organlarınca kabul ve tahsil edilecek gelirler, MYK tarafından bastırılan, seri ve sıra numaraları belli olan makbuz karşılığı sağlanır. Tahsilât makbuzlarının seri ve sıra numaraları, genel muhasiplikçe bir deftere yazılarak takip edilir. Teşkilat kademeleri, aldıkları ve kullandıkları makbuzlar nedeniyle MYK'ya karşı mali sorumluluk taşırlar. Sağlanan gelirin türü ve miktarı, gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyeninin sıfatı, adı, soyadı ve imzası, makbuz ile dip koçan veya kopyasında yer alır. Makbuzların asıl kısımlarıyla kopyalarında ve dip koçanlarında aynı seri ve sıra numarası bulunur. Makbuz dip koçan veya kopyalarını saklama süresi, Anayasa Mahkemesi'nin ilk inceleme kararının partiye bildirim tarihinden itibaren beş yıldır.

 

GİDERLER

GİDERLERİN YAPILMA USULÜ
MADDE 118:

            Partinin amaçlarına aykırı harcama yapılamaz. Bütün giderler tüzel kişilik adına yapılır. Siyasi Partiler Kanunu'nun 70. maddesinde yazılı miktarı aşan bütün harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile belgelenmesi gereklidir. Harcamalar, gideri yapan kademeye göre yetkili organın kararıyla yapılır. Acil hallerin gerekli kıldığı harcamanın muhasebeye girilebilmesi için, yetkili organ kararı ile olura bağlanması gerekir. Ancak yetkili organca onaylanmış ve teşkilat kademe bütçesinde bulunması şartıyla mevzuatta belirtilen miktarı geçmeyen harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler için ayrıca karar alınmasına gerek yoktur. Teşkilat kademeleri, bağlı bulundukları üst kademeye, gelir ve giderleri hakkında altı ayı geçmeyen sürelerde hesap bildirimi yapmak zorundadırlar. 

 

MUHAFAZA VE HARCAMALARDAN DOĞAN MALİ SORUMLULUK
MADDE 119:

            Elde edilen gelirlerin, demirbaş eşya ve malzemelerin muhafazası ile yapılacak harcamalar, sözleşmeler ve girişilecek yükümlülükler; genel merkezde tüzel kişilik adına, illerde il yönetim kurulu, ilçelerde ilçe yönetim kurulu, beldelerde belde yönetim kurulu adına bu tüzükte yetkili kılınmış veya adına iş yapılan organca işin niteliğine göre yetkilendirilmiş kişi yahut kurulca sağlanır ve yapılır.

            Alt kademe yönetim organları, üst kademe ve genel merkeze karşı muhafaza ve harcamadan ötürü şahsen ve müteselsilen sorumludurlar. Tüzel kişilik adına sözleşme yapılmasına ve yükümlülük altına girilmesine ilişkin usul ve esaslar, MYK'ca tespit edilir.
            Bu esaslara aykırı olarak veya MYK'nın yazılı oluru ile yetkili kılmadığı yahut sonradan bir kararla onaylamadığı alt kademe organlarının yaptıkları sözleşmeler ve giriştikleri yükümlülüklerden dolayı partinin tüzel kişiliği hiçbir surette sorumlu tutulamaz;             Yetkilendirilmeksizin veya oluru sağlanmamış işlem ve eylemlerden doğan sorumluluk, sözleşme veya yükümlülük getiren işlem altında imzası olan kişi veya kişilere aittir.

 

BÜTÇE VE KESİN HESABIN HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASI
MADDE 120:

            Partinin hesapları bilanço esasına göre düzenlenir.

            Her İl Kademe Yönetimi, bağlı İlçeleri de kapsayacak şekilde gelir tahminleri ile gider miktarlarını gösteren bir yıllık bütçe hazırlar ve ilgili takvim yılından önceki ekim ayı sonuna kadar genel merkeze gönderir. İllerden gelen bütçeler ile aynı süre içinde hazırlanacak genel merkez bütçesi, en geç ilgili takvim yılından önceki aralık ayı sonuna kadar MYK tarafından incelenir ve karara bağlanır. Yapılan bu işlemin bütünü, yıllık tahmini bütçeyi oluşturur.

            Her İl Yönetimi, bağlı İlçeleri de kapsayacak şekilde bütçe yılını izleyen Nisan ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesabını hazırlar ve genel merkeze gönderir. Genel merkez de aynı sürede kesin hesabını hazırlar ve İllerden gelenlerle birlikte, incelenip birleştirilerek karara bağlanmak üzere, MYK'ya sunar. Bu işlemlerin tamamı, kesin hesabı oluşturur.

            Genel Merkez, MYK tarafından incelenerek birleştirilen ve karara bağlanan kesin hesabı ile her ile ait kesin hesap evrak örneğinin onaylı birer suretini, haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi'ne verir, bir örneğini ise bilgi amacıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderir.

 

TEFTİŞ VE DENETİM

MADDE 121:

            MYK, bütün teşkilatı doğrudan veya görevlendireceği elemanlar aracılığıyla; kademe organları da kendilerine bağlı alt kademe organları ile kademesindeki yan kuruluşları, yan kuruluş merkez teşkilatları ise, kendisine bağlı bütün alt kademe kuruluşlarını, tüzük ve programda belirtilen amaç ve ilkelere uygunluk açısından teftiş ve denetime yetkili ve görevlidirler.

            Teftiş ve denetimin usul ve esasları, MYK tarafından düzenlenir.

HÜKÜMET KURMA

HÜKÜMETLE İLGİLİ KONULAR

HÜKÜMET KURMA YETKİSİ

MADDE 122:

            Tek başına veya koalisyon halinde hükümet kurmak, hükümetten yahut koalisyondan ayrılmaya karar vermek MYK'nın yetkisindedir.

            Koalisyon hükümetinden ayrılma kararı verilmesi halinde, grup üyesi veya parti kontenjanından açıktan atanmış bakanlar, en geç üç gün içinde hükümet üyeliğinden istifa ederler. Aksi takdirde partiden istifa etmiş sayılırlar.

 

BAŞKANLIK DİVANI ÜYESİNİN BAKANLIĞI
MADDE 123:

            Bakanlar Kurulu üyeliğine atanan Başkanlık Divanı üyesi, güven oylamasını takip eden üç gün içinde Başkanlık Divanı üyeliğinden ayrılır; süresinde istifa etmeyen Bakanlar Kurulu üyesi, Başkanlık Divanı üyeliğinden istifa etmiş sayılır.

 

PARTİ DEFTERLERİ

ÜYE KAYIT DEFTERİ
MADDE 124:

            İlçe teşkilatları kendi ilçelerindeki üyeleri mahalle ve köy esasına göre kayıt ve sıra numarası vererek üyeliğe kabul ve üyelikten çıkış tarihleri ile birlikte üye defterlerine kaydeder.
            Üye Başvuru Beyannamesi iki nüsha düzenlenir ve üzerine üye defterinde yer alan kayıt sıra numarası yazılarak asıl nüshası ilçe teşkilatınca dosyalanır kopyası muhafaza edilmek üzere İl Başkanlığı'na gönderilir.

            Üye kayıtları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmek üzere Genel Merkeze gönderilir.

            Üyelik işlemlerinde, tüzüğün üyeliği düzenleyen ilgili maddelerine göre hareket edilir.


KARAR DEFTERİ
MADDE 125:

            Karar defteri, ilgili organın kararlarını, tarih ve numara sırasıyla ihtiva eder. Kararlar oylamaya katılanlar tarafından imzalanır. Alınan karara muhalif olan üye muhalefetini yazarak imza eder. 
            Kurultaylar tarafından alınan kararları içeren kurultay tutanak özetleri, karar defterine geçirilir. Bu karar ve özetler, kurultay başkanlık divanı tarafından imzalanır.

 

GELEN VE GİDEN EVRAK KAYIT DEFTERLERİ
MADDE 126:

            Gelen ve giden evrak tarih ve numara sırasıyla gelen ve giden evrak kayıt defterine kaydedilir ve gelen evrakın asılları ile gönderilen evrakın örnekleri bu tarih ve numaralar altında dosyalarda saklanır.

 

GELİR-GİDER DEFTERİ
MADDE 127:

            Parti adına elde edilen gelirlerin kaynağı ve yapılan giderlerin ne gibi işlere ve yerlere harcandığı gelir-gider defterine sıra ile ve belgeleri de belirtilerek geçirilir. Kayda esas evrakın örnekleri dosyalarda saklanır.

 

DEMİRBAŞ DEFTERİ
MADDE 128:

            Parti adına alınan veya bağışlanan demirbaş eşyalar, taşıtlar ve taşınmaz malların, ilgili belgeleri de belirtilerek tarih sırasına göre demirbaş defterine kaydedilir. Kayda esas evrakın örnekleri dosyalarda saklanır.

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER VE GEÇİCİ MADDELER

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 129:

            Belde Teşkilatları hariç, her kademedeki teşkilat organı, karar defteri, gelen ve giden evrak defteri, gelir ve gider defteri ile demirbaş eşya defteri tutmak zorundadır. Üye kayıt defterleri yalnızca ilçe yönetim kurulları tarafından tutulur.

            Bütün defterler, teşkilatın bulunduğu yerin ilgili seçim kurulu başkanı tarafından mühürlenir ve tasdik edilir. Üyelik beyannamelerinin birer örneği, il ve ilçe kademesinde alfabetik sıra esasına göre tasnif edilerek bir dosyada saklanır.

MADDE 130:

            Teşkilat organları yetki ve görevlerini, MYK tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde kanun ve tüzüğe uygun olarak geçici veya sürekli olarak alt kademe organ veya makamlarına devredebilirler.

MADDE 131:

            MYK, yapılacak işlemlerle ilgili ön görülmüş süreleri yasa hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla değiştirmeye yetkilidir.

MADDE 132:

            Tüzüğün öngördüğü ve tüzük uygulamaları için gerekli olan yönetmelikler Başkanlık Divanı tarafından hazırlanır, MYK’in onayı ile yürürlüğe girer. TBMM Grup İç Yönetmeliği, Grup Yönetim kurulunca hazırlanır ve TBMM Grubu Genel Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer.

            Her hangi bir konuda tüzükte öngörülen yönetmeliğin çıkarılamamış olması, o alanda faaliyette bulunmayı engellemez ve geciktirmez.

MADDE 133:

            Genel kurulca kabul edilen program ve tüzük değişiklikleri yürürlük tarihi ile ilgili başka bir karar yoksa genel kurulda kabul edilmesiyle birlikte yürürlüğe girer.

MADDE 134:

            Kurucular Kurulu; kuruluş bildirisinde yer alan kurucular ile bu kurul tarafından ilk Cihan Kurultayına kadar oluşturulacak olan MYK ile Merkez Disiplin Kurulu'nun kurucular dışından olan asil üyeleri, Genel Başkan ve partiye mensup milletvekillerinden oluşan kuruldur. Kurucular Kurulu ilk olağan Cihan Kurultayı yapılıncaya kadar, bu tüzüğe göre büyük kurultayın sahip olduğu bütün hak ve yetkileri kullanır

MADDE 135:

            Önemli siyasi kararların söz konusu olduğu hallerde parti içinde referandum yapılabilir. Referandum, parti mensuplarının tamamını kapsayan genişlikte olabileceği gibi sadece teşkilatlarda görevli olanlarla sınırlı olmak üzere dar kapsamlı tutulabilir. Referanduma karar vermek, usul ve esaslarını belirlemek MYK’ye aittir.

MADDE 136:

            Her kademedeki teşkilat organları ile bu tüzükte yazılı görevlere getirilenlerin adları ve soyadlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek veya sanatlarını gösterir liste ile yerleşim yeri belgesi ve nüfus cüzdan örnekleri, ilgili kademe birim başkanlığınca mahallin en büyük mülki amirliğine seçim veya atanmadan itibaren 15 gün içinde yazı ile bildirilir.

            Yukarıdaki fıkrada yazılı seçim ve görevlerin, genel merkez organlarıyla ilgili olması halinde bildirim aynı şekilde ve aynı süre içinde doğrudan İçişleri Bakanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılır.

MADDE 137:

            Genel Başkan tarafından yayınlanan genelgeler, MYK onayına sunulduğu takdirde, MYK tarafından onaylanan genelgeler yönetmelik niteliği kazanır. 

 MADDE 138:

            Tüzükte açıklık bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu ile Dernekler Kanunu'nun Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

MADDE 139:
            Bu tüzük hükümlerini Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

MADDE 140: 
            Kurucular tarafından onaylanmış olan 140 esas, 4 geçici maddeden ibaret Tüzük, parti kuruluş bildirgesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesiyle yürürlüğe girer. Tüzük değişikliği Kurucular Kurulu'nun veya Cihan Kurultayının kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer.

 

GEÇİCİ MADDELER

GEÇİCİ MADDE 1: 
            İlçe ve il kademe teşkilatlarının ilk kuruluşları, Genel Başkanın verdiği yetki ile belde teşkilatının kuruluşu ilçe başkanının verdiği yetki ile sağlanır. Önce il veya ilçe yahut belde başkanı olarak görev verilen kişiye Yetki Belgesi verilir. Bu kişinin oluşturacağı Yönetim Kurulu listesinin, Yetkili Makamlara verilmesi ile kurucu yönetim kurulu oluşmuş olur. İl ve İlçe Yönetim Kurulları, kendi kademelerinin kurultaylarına kadar tüzüğün kurula verdiği hak ve yetkileri kullanırlar. İlk kuruluşta, yönetim kurulu yedek üyesi ve disiplin kurulu oluşturulması mecburiyeti aranmaz. İlk kuruluşta belde yönetim kurulu başkan dâhil en az 3, ilçe yönetim kurulu başkan dâhil en az 5 ve il yönetim kurulu başkan dâhil en az 7 asil üye ile kurulabilir, yedek üye belirlemek zorunlu değildir. Bu şekilde kurulan belde, ilçe ve il teşkilatında yönetim kurulu üyelerine birden ziyade görev verilmek suretiyle işler yürütülür.
            Yapılacak ilk kurultayda, yönetim kurulları tüzüğün ilgili maddesinde yazılı sayılara göre oluşturulur. 

GEÇİCİ MADDE 2: 
            İl Teşkilatlarının, kuruluşlarını takiben yapacakları ilk olağan il kurultayında, ile bağlı ilçelerdeki toplam üye sayısının 600 ü geçmemesi halinde il delege seçimi yapılmaksızın ilçelerdeki tüm üyeler il kurultay delegesi kabul edilerek il kurultayı yapılabilir.

            Teşkilatın her kademe kurucu yönetim kurulları ve disiplin kurulu üyelerinden, üyeliği devam edenler, kademenin yapılacak ilk olağan kurultayın tabii delegesidirler.

 

 

 

 

EK LİSTE

YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ

Yabancı ülkeler yurt dışı temsilcilikleri, MYK kararı ile

Filistin’in Kudüs, Gazze ve Ramallah
Pakistan'ın İslamabat,
Mısırın Kahire, İskenderiye
Suudi Arabistan’ın Riyad ve Medine
İran'ın Tahran ve Urumiye,
Endonezya'nın Cakarta,
Nijerya'nın Lagos,
Bangladeş'in Dakka,
Malezya'nın Kuala Lumpur,
Bosna Hersek'in Saraybosna,
Suriye’nin Şam, Halep, Ayn El Arap, Bayırbucak
Lübnan’ın Beyrut
Irak'ın Erbil, Bağdat, Basra, Musul, Kerkük
BAE:nin Dubai
Katar’ın Doha
Kuveyt’in Kuveyt
Yemen’in Sana
Azerbaycan'ın Bakü, Nahçivan, Laçin, Karabağ,…

Kazakistan'ın Astana,
Kırgızistan'ın Bişkek,
Türkmenistan'ın Aşkabat,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Lefkoşa,
Gagauz Yeri Özerk Bölgesi’nin (Gagavuzya) Komrat,

Macaristan’ın Budapeşte, Tolna (Küçük Kumanistan) ve Alföld Bölgesinde,

Litvanya’nın Vilnius, Trakay,

Polonya’nın Varşova, Krakov,

Romanya’nın Bükreş, Dobruca, Köstence,

Sekelistan’ın Targu Mureş,

Özbekistan’ın Taşkent,

Tacikistan’ın Duşanbe,

Tataristan Cumhuriyeti’nin Kazan,

Başkurdistan Cumhuriyeti’nin Ufa,

Çuvaşistan’ın Çeboksarı,

Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin Simferopol,
Yakutistan’ın Yakutsk,

Altay Cumhuriyeti’nin orno-Altaysk,

Dağıstan Cumhuriyeti’nin Mahaçkale,

Hakasya Cumhuriyeti’nin Abakan,

Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti’nin Nalçik,
Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti’nin Çerkessk,

Tuva Cumhuriyeti’nin Kızıl,

(Bağımsız) Doğu Türkistan’ın Urumçi,

Taymır Özerk Okrugu’nun Dudinka,

Buryat Cumhuriyeti’nin Ulan Ede,

Moğolistan’ın Ulanbatur, Orhon, Selenge,

Belçika'nın Brüksel şehri, Faymonville köyü,

İtalya’nın Roma şehri, Moena Köyü,

Arjantin’in Buenos Aires,

Amerika Birleşik Devletlerinin Washington ve New York
Almanya'nın Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Wiesbaden, Frankfurt am Main, Stuttgart, München, Manheim, Solingen
Fransa'nın Paris ve Strasbourg, Marsilya, Lyon, Tours, Orleans, Rennes, Viezon, Blois, Quimper
İngiltere'nin Londra,
Avusturya'nın Viyana,
İsviçre'nin Zürih, Basel
Bulgaristan'ın Sofya,
Japonya'nın Tokyo,
Rusya'nın Moskova, Kırım
Çin'in Pekin, Yiwu
Avustralya'nın Sydney
Yunanistan'ın Atina ve Selanik
Gürcistan'ın Tiflis
Libya’nın Trablus
Tunus’un Tunus
Fas’ın Rabat
Cezayir’in Cezayir
Somali’nin Mogadişu
Sudan’ın Hartum
Gana’nın Akra
İsveç’in Stokholm
Norveç’in Oslo
Danimarka’nın Kopenhag
İspanya’nın Madrid
Portekiz’in Lizbon
Hindistan’ın Yeni Delhi

Kanada'nın Ottawa

Şehirlerinde adı geçen ülkelerin mevzuatı dikkate alınarak kurulur.

 

 
PARTİ FACEBOOK LİNKİ


PARTİ TWİTTER LİNKİ


CİTAM LİNKİ


TV SİYASET LİNKİ